Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3171327
Khách trực tuyến : 50
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
11/02/2020 - 10:09

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND XÃ THỦY ĐƯỜNG (HUYỆN THỦY NGUYÊN) NĂM 2019

                                                                                                    Nguyễn Xuân Tạo

                                                                                Đảng ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Thủy Đường


Năm 2019, HĐND xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên đã hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác đề ra, đạt kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

Về chuẩn bị và tiến hành các kỳ họp

Năm 2019, Thường trực HĐND xã đã tổ chức thành công 03 kỳ họp, ban hành 12 nghị quyết, trong đó có 01 nghị quyết chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường.

Công tác chuẩn bị các kỳ họp đã sớm được chuẩn bị theo đúng quy định của pháp luật; Thường trực HĐND xã đã thống nhất với lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã về nội dung kỳ họp; tổ chức họp giao ban với các Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã để triển khai kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp; phối hợp với UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành chuẩn bị báo cáo theo lĩnh vực được phân công, phụ trách. Đồng thời triển khai Chương trình giám sát về thực hiện Nghị quyết HĐND của cả năm 2019. Chủ động phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp các kỳ họp đảm bảo đúng thời gian; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các văn bản, tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp đảm bảo chất lượng và hoàn thành theo đúng thời gian quy định; các Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã đã thẩm định các văn bản, tài liệu theo lĩnh vực được phân công phụ trách, đảm bảo theo yêu cầu, báo cáo tại kỳ họp. Công tác tổ chức, điều hành kỳ họp đảm bảo nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở, dân chủ đã tạo nên thành công và chất lượng của các kỳ họp được cử tri và nhân dân địa phương ghi nhận.

Công tác giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND xã đã xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch giám sát năm 2019, phân công rõ trách nhiệm từ Thường trực đến các Ban Kinh tế -Xã hội, Ban Pháp chế HĐND:

- Đối với Ban Kinh tế - Xã hội: Tập trung giám sát các nội dung, lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội... Thẩm tra báo cáo về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019. Tổng hợp báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng  năm 2020.

- Đối với Ban Pháp chế: Tập trung giám sát các nội dung, lĩnh vực hoạt động quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền... Thẩm tra báo cáo về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và cả năm 2019. Tổng hợp báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020.

- Công tác giám sát được phối hợp giữa HĐND với UBND và các ban, ngành thuộc UBND, các đơn vị thôn. Nội dung giám sát đã tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Giám sát các báo cáo của UBND và Báo cáo của các ban, ngành thuộc UBND trình tại kỳ họp. Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND giữa hai kỳ họp của năm. Giám sát công tác thu, chi tài chính; phân bổ ngân sách hàng năm; công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; công tác xây dựng cơ bản của địa phương theo Luật đầu tư công và một số nội dung khác theo Luật định.

Đồng thời, HĐND xã đã thành lập các Đoàn giám sát đến các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị thôn trên địa bàn để giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND xã; về công tác xây dựng chính quyền; hoạt động của chính quyền cơ sở và sự phối kết hợp của các tổ chức đoàn thể. Nghe báo cáo về công tác Xã hội hóa tham gia đăng ký thu gom vận chuyển rác, phí vệ sinh môi trường của từng đơn vị và những nội dung theo yêu cầu đề ra. Giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ nông nghiệp của các HTX; giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND xã năm 2019 tại các trường học trên địa bàn, trọng tâm vào công tác dạy và học, cơ sở vật chất đầu năm học và công tác thu, chi xã hội hóa năm học 2018 - 2019, dự kiến thu năm học 2019 - 2020.

Qua hai đợt giám sát Thường trực HĐND đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và các giải pháp thực hiện có hiệu quả và thông báo kết luận đến các cơ quan, ban ngành và đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó tiếp tục và thường xuyên giám sát tại một số đơn vị thôn và một số công trình phúc lợi của địa phương đang triển khai thi công xây dựng các nhà thầu thi công, theo Thông báo giám sát của Thường trực HĐND. Thường trực HĐND xã cùng các Ban của HĐND và đại biểu HĐND thường xuyên bám sát cùng phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể đơn vị, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp sai phạm tại các đơn vị, chỉ ra những tồn tại cần được giải quyết kịp thời; qua đó thúc đẩy các đơn vị triển khai, tổ chức có hiệu quả công việc và nhiệm vụ được phân công để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng theo nghị quyết HĐND đã đề ra.

Về các hoạt động phối hợp

Thường trực HĐND luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với HĐND, UBND huyện, tham dự đầy đủ các kỳ họp, giao ban và giao ban cụm Thi đua. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo qui định và tiếp thu những chỉ đạo của HĐND huyện. Năm 2019 HĐND xã đã tiếp đoàn HĐND huyện về kiểm tra, giám sát, các nội dung hoạt động của HĐND và các Ban của HĐND xã. Kết quả được ghi nhận đánh giá cao, là đơn vị luôn thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ và hoạt động giám sát của HĐND xã tại đơn vị.

Đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Thường trực HĐND luôn tham mưu, đề xuất, xin ý kiến về những nội dung Chương trình hoạt động của HĐND để Đảng ủy chỉ đạo kịp thời. Cùng UBND chỉ đạo và giám sát các ban, ngành thực hiện tốt Nghị quyết HĐND. Thực hiện mối quan hệ phối kết hợp chặt chẽ với UBND xã trong việc chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp HĐND; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết HĐND, cùng UBND bàn và giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp của năm. Giữ vững mối quan hệ với UBMTTQVN xã trong các kỳ tiếp xúc cử tri, giám sát chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND và công tác xây dựng chính quyền. Duy trì nghiêm chế độ báo cáo, họp giao ban rút kinh nghiệm về công tác kỳ họp trước, triển khai kế hoạch kỳ họp sau, kiểm tra theo dõi chất lượng hoạt động của các Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND và các tổ chức, đại biểu HĐND.

Những kết quả trên đây thể hiện sự cố gắng trong hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2019.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng 5 năm 2021 - 2025
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Báo cáo tóm tắt về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố
Báo cáo Trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Thông báo Điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại huyện An Lão
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các quận Ngô Quyền, Hải An và Kiến An
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)