Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3171325
Khách trực tuyến : 52
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
11/02/2020 - 10:14

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN VĨNH BẢO NĂM 2019

                                                                                                                 

Nguyễn Đức Cảnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Chủ tịch HĐND huyện
Vĩnh Bảo


Năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các cơ quan đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chương trình kế hoạch đề ra. Tổ chức cụ thể hóa kịp thời các chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố, Nghị quyết của Huyện ủy thành các Nghị quyết làm căn cứ để các cấp, các ngành, các đơn vị triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Tăng cường đôn đốc, giám sát UBND huyện, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết HĐND huyện; theo dõi, giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Phát huy trách nhiệm với cử tri, thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân. Thực hiện việc tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, chuyển và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng của nhân dân đối với chính quyền. Một số kết quả cụ thể đạt được như sau:

Hoàn thiện, ban hành các văn bản của các kỳ họp:

Năm 2019, HĐND huyện tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ (kỳ họp thứ 9, thứ 11) và  02 kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 8, thứ 10). Để chuẩn bị cho các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp với UBND, UBMTTQVN huyện để thống nhất nội dung chương trình, ban hành Kế hoạch, chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tài liệu, nội dung đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chỉ đạo các Ban tập trung thẩm tra các báo cáo, Đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) đã ban hành Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ xây dựng đường giao thông trục chính nội đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019 - 2020 và kế hoạch hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp xây dựng nhóm hộ vệ tinh sản xuất hàng hóa tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Bảo khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm thành viên UBND huyện Vĩnh Bảo khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 thông qua 09 nghị quyết quan trọng : Nghị quyết về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (Điều chỉnh lần 2); Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 1); Nghị quyết thông qua Đề án tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết về bổ sung danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo; Nghị quyết thông qua các Dự án trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2020, năm 2021; Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Lợi.

Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND huyện đã thực hiện Bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ủy viên UBND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; thông qua Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp thường lệ cuối năm. Tại kỳ họp này với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao của đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự và cử tri, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra, đảm bảo đúng luật. 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của huyện; Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách năm 2020; Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2020; Cho ý kiến (lần 1) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Vĩnh Bảo; Quyết định kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XVIII,  nhiệm 2016 - 2021.

Ngay sau khi kết thúc các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng chuyên môn rà soát, hoàn thiện, ban hành các Nghị quyết được kỳ họp thông qua. Chỉ đạo, phân công đại biểu HĐND huyện thực hiện việc tiếp xúc cử tri  tại đơn vị bầu cử để thông báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền phổ biến đến cử tri và nhân dân về những kết quả của kỳ họp, nội dung cơ bản của các Nghị quyết kỳ họp đã ban hành.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện:

Thực hiện quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện và Chương trình công tác năm 2019, các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện đã được duy trì hàng tháng; đảm bảo về thời gian, nội dung thành phần tham dự. Tại các phiên họp của Thường trực HĐND huyện có đại diện lãnh đạo UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các Ban HĐND và một số cơ quan, đơn vị liên quan cùng dự. Nội dung các phiên họp tập trung vào việc xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; bàn, quyết định các chương trình, kế hoạch công tác, cho ý kiến về kết luận giám sát, ý kiến điều hòa hoạt động của các Ban HĐND huyện; cho ý kiến về các nội dung, nhiệm vụ do UBND huyện trình giữa các kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND... Đôn đốc UBND huyện và các cơ quan có kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành tại các kỳ họp.

Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện theo chương trình, kế hoạch công tác và bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện.

Tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát:

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện đảm bảo nội dung sát, đúng trọng tâm, tránh chồng chéo về thời gian, đối tượng chịu sự giám sát góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chấp hành pháp luật, đồng thời tạo điều kiện các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các hoạt động giám sát thường xuyên được duy trì, thông qua việc xem xét các báo cáo công tác hàng tháng, quý; dự các hội nghị triển khai đánh giá kết quả nhiệm vụ do UBND huyện, các ngành UBND huyện tổ chức.

Năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã quyết định thành lập các đoàn giám sát, khảo sát về: Quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; nợ xây dựng cơ bản; công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng; triển khai kế hoạch dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện; việc thực hiện Luật Đất đai; công tác quản lý nhà nước về môi trường, thu gom, xử lý rác thải; công tác phòng, chống và thực hiện việc hỗ trợ, tiêu hủy lợn mắc dịch tả Châu Phi trên địa bàn huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng nông thôn mới tại các xã, thị trấn.

Chỉ đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội và các Tổ đại biểu HĐND tổ chức các cuộc giám sát như: Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác tiếp công dân giải quyết đơn khư khiếu nại tố cáo và thực hiện nội dung thông báo sau kết luận thanh tra; hoạt động của Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự; việc quy hoạch quản lý và thực hiện quy hoạch các Nghĩa trang nhân dân; công tác bảo vệ môi trường nước sạch nông thôn; công tác thu chi trong trường học năm học 2019 - 2020; việc thực hiện chủ đề năm tăng cường kỷ cương thu - chi ngân sách; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại UBND các xã, thị trấn và một số cơ quan chuyên môn.

Sau mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện đã có báo cáo kết quả giám sát gửi đại biểu HĐND và thông báo đến đơn các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện khắc phục những tồn tại, vướng mắc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đối với hoạt động giám sát tại kỳ họp của HĐND huyện được thực hiện thông qua việc xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; hoạt động thảo luận tổ; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Thường trực HĐND nhân dân huyện đã tổng hợp kịp thời, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp và chuyển các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết trả lời đảm bảo đúng quy định. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, nghiêm túc thẳng thắn thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu HĐND và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Hoạt động tiếp xúc cử tri và một số hoạt động khác:

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện, UBMTTQVN huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ thứ 9 và 11 tại 09 điểm cho mỗi kỳ họp để xin ý kiến tham gia vào nội dung kỳ họp. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đã báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước và thông tin đến cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, các kế hoạch, quy hoạch, nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội... đồng thời tiếp thu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tham gia các đoàn kiểm tra của UBND huyện về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch thực hiện chủ đề năm, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phân công các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện tham gia chỉ đạo các Tổ công tác để giám sát, tập trung thực hiện công tác hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo đường nối từ ngã 3 Đoàn Lập huyện Tiên Lãng qua cầu Đăng, cầu Hàn đến Quốc lộ số 37.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đôn đốc các ngành chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng 5 năm 2021 - 2025
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Báo cáo tóm tắt về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố
Báo cáo Trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Thông báo Điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại huyện An Lão
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các quận Ngô Quyền, Hải An và Kiến An
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)