Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994683
Khách trực tuyến : 122
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:05
Nghị quyết số 07/2005/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 32 NQ/TU của Bộ Chính trị 'Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước';

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28 /TTr-UB ngày 02/12/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về 'Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2001 - 2005, Kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010', Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1-Thông qua Báo cáo 'Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2001 - 2005' của Uỷ ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp.

2- Thông qua kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp với những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010 sau:

- Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 84.963 ha.

- Tổng diện tích đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: 63.125,3ha.

Trong đó kế hoạch bổ sung diện tích đất phi nông nghiệp đến năm 2010 là : 2.935 ha.

Điều 2:  Giao Uỷ ban nhân dân thành phố bổ sung chỉ tiêu đất chuyên dùng, hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2006 - 2010, nhất là việc thực hiện các công trình, dự án triển khai trước năm 2010 như chủ trương của Chính phủ đã chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị.

2- Chỉ đạo các cấp, các sở, ngành liên quan có những giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2001 - 2005 để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010

Điều 3 : Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2005 ./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025