Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997285
Khách trực tuyến : 54
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:06
Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2006

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Chỉ thị số 18/2005/CT-TTg ngày 31/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006 và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1194 /QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 4060 /QĐ-BTC ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu thực hiện trên địa bàn thành phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 43/TTr-UB ngày 01/12/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Quyết định dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách thành phố năm 2006 như Tờ trình số 43/TTr-UB ngày 01 tháng 12 năm 2005 và các phụ lục kèm theo của Uỷ ban nhân dân thành phố với một số nội dung cụ thể:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 9.850.000 triệu đồng, bằng 112,6% so với thực hiện năm 2005. Trong đó:

- Thu ngân sách Nhà nước do ngành Hải quan đảm nhận: 6.900.000 triệu đồng bằng 111,3% so với thực hiện năm 2005.

- Thu ngân sách Nhà nước do ngành Thuế và Tài chính đảm nhận: 2.950.000 triệu đồng, bằng 117,7% so với thực hiện năm 2005.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.430.681 triệu đồng, bằng 115,2% so với thực hiện năm 2005. Trong đó:

   - Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.571.131 triệu đồng, bằng 116,2% so với thực hiện năm 2005.

   - Chi thường xuyên: 1.595.567 triệu đồng, bằng 122,7% so với thực hiện năm 2005.

   - Nguồn để tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2006 và 2007: 182.493 triệu đồng.

   - Dự phòng ngân sách: 80.290 triệu đồng.

Điều 2.  Giao Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Dự toán đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và lưu ý:

1. Ưu tiên sử dụng nguồn dự phòng ngân sách để chủ động thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch ở người. Trường hợp có các yếu tố tác động lớn, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh.

   2. Khẩn trương và có biện pháp tích cực để giải quyết và ngăn chặn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và đầu tư vượt quá khả năng huy động nguồn lực tại các khu vực đặc biệt là tại các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn.

   3. Cân đối ngân sách hợp lý đảm bảo nhu cầu chi cải cách hành chính theo chương trình được phê duyệt.

   4. Có các biện pháp hữu hiệu hạn chế tình trạng chi ngoài kế hoạch; các nhu cầu mới phát sinh, các ngành các cấp, các đơn vị chủ động sắp xếp và sử dụng nguồn kinh phí được giao để thực hiện. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006, số tăng thu tập trung bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tăng Quỹ dự phòng.

   5. Tăng cường và đổi mới các biện pháp đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp đồng thời triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách ngay từ đầu năm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức Dự toán thu ngân sách được giao (đặc biệt là thu tiền sử dụng đất).

   Điều 3.  Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn