Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994694
Khách trực tuyến : 122
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:09
Nghị quyết số 10/2005/NQ-HĐND về giá đất năm 2006 trên địa bàn thành phố

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Giá năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất; Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sau khi xem xét Tờ trình số 44/TT-UBND ngày 01/12/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá đất theo Luật Đất đai năm 2003; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chủ trương về xác định giá đất năm 2006 của các loại đường phố, các khu vực cụ thể trên địa bàn thành phố Hải Phòng trên cơ sở điều chỉnh giá đất năm 2005 tại Tờ trình số 44 /TT - UBND ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trước khi ban hành Quyết định quy định giá đất cụ thể năm 2006 cho các loại đường phố, loại đất từng khu vực trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng luật, phù hợp với thực tiễn, tổ chức thực hiện từ ngày 01/01/2006.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ  5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025