Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3148056
Khách trực tuyến : 28
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:10
Nghị quyết số 09/2005/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2006

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Thành uỷ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố năm 2006;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42/TTr-UB ngày 01/12/2005 và Báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2006; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân; ý kiến của đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Về tình hình thực hiện  nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2005.

Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với nội dung Báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau đây:

Năm 2005, mặc dù phải đương đầu với nhiều thách thức, khó khăn bất thường, nhưng các cấp, các ngành, các đoàn thể, quân và dân thành phố đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế, tích cực đổi mới, khắc phục khó khăn, giành được những kết quả quan trọng, hoàn thành cơ bản, khá toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2005. Tình hình kinh tế - xã hội thành phố ổn định và tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng khá ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, GDP tăng 12,25%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, xuất hiện những nhân tố mới, tích cực; một số vấn đề xã hội bức xúc được giải quyết mang lại hiệu quả rõ nét; vị thế của thành phố được củng cố và nâng lên, nhân dân phấn khởi và tin tưởng vào sự  phát triển của thành phố.

Tuy tốc độ tăng GDP khá nhưng chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh còn thấp. Giá trị sản xuất thuỷ sản chưa đạt kế hoạch; thu hút đầu tư chưa mạnh; môi trường đầu tư còn nhiều bất cập. Việc triển khai một số công trình, dự án đầu tư còn chậm do công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn. Quản lý xây dựng cơ bản còn nhiều tồn tại, thu tiền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn.

Chất lượng giáo dục khu vực ngoại thành, ngoài công lập thấp, chất lượng, hiệu quả chương trình phổ cập bậc trung học và nghề chưa tốt; chất lượng nguồn lao động của thành phố còn nhiều bất cập; tệ nạn xã hội còn nhiều bức xúc và còn diễn biến phức tạp.

Công tác lãnh đạo, điều hành ở các cấp, ngành thiếu chủ động và chưa quyết liệt; sự phối hợp giữa các ngành và cấp chưa chặt chẽ, còn đùn đẩy, né tránh việc khó, một bộ phận cán bộ công chức thiếu trách nhiệm. Hiệu quả công tác thấp. Cải cách hành chính còn chậm, hiệu quả chưa rõ.

ĐIỀU 2. Về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2006:

Tư tưởng chỉ đạo năm 2006 là thực hiện có hiệu quả chủ đề >>>Năm cải cách hành chính 2006>>>, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị; tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố; phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006.

A. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:       

1) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 12 -13% so với năm 2005, trong đó:  nhóm ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 4 - 4,5%; nhóm công nghiệp- xây dựng tăng 14,2 -14,5%; nhóm dịch vụ tăng 12,9 -13,6%.

2) Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18 -19%.

3) Giá trị sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 6 - 6,5% so với năm 2005, trong đó: nông nghiệp tăng 3,5 - 4%; thuỷ sản tăng 14 -15%.

4) Lượng hàng thông qua các cảng biển trên địa bàn đạt 16,3 - 16,5 triệu tấn, tăng 7 - 8,5% so với năm 2005.

5) Thu hút 2,79-2,82 triệu lượt khách du lịch, tăng 15 - 16% so với năm 2005.

6) Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 980 -1.000 triệu USD, tăng 17-19% so với năm 2005.

7) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 13.900 tỷ đồng trở lên, tăng 13% so với năm 2005.

8) Thu ngân sách Nhà nước (thu nội địa): 2.950 tỷ đồng trở lên, tăng 18% so với năm 2005.

B. Các chỉ tiêu xã hội chủ yếu:

9) Giải quyết việc làm cho 41.800 - 42.000 lượt người, tăng 3,5-4% so với năm 2005, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42%, đào tạo nghề dài hạn 5.500 học sinh.

10) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

11) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 9,5%.

12) Tỷ lệ nhân dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt từ 70 -72%.

13) Xây dựng nhà mới để xóa nhà tranh cho các hộ cận nghèo: 1.500 - 2.000 ngôi nhà.

14) Cơ bản hoàn thành phổ cập bậc trung học phổ thông và nghề tại quận Hải An, huyện An Dương và huyện Cát Hải.

ĐIỀU 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp do Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo và trình tại kỳ họp, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung cao cho phát triển kinh tế.

 Đẩy mạnh phát triển công nghiệp; quan tâm phát triển nông nghiệp và đầu tư cho khôi phục sản xuất thuỷ sản; phát triển nhanh các lĩnh vực dịch vụ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn; giảm thuỷ lợi phí vụ mùa năm 2005 cho nông dân, đẩy nhanh việc thực hiện chương trình cứng hoá kênh mương sau trạm bơm. Huy động mạnh các nguồn lực đầu tư để  phấn đấu đạt tốc độ phát triển cao, có sự chuyển dịch tích cực về hiệu quả và chất lượng tăng trưởng; kiên quyết áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư, thu - chi ngân sách, tăng thu từ chuyển quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động du lịch dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xây dựng chiến lược tiếp thị đầu tư địa phương; xây dựng chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài một cách chủ động; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Luật đầu tư. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sắp xếp, cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

2. Tiếp tục đầu tư phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác qui hoạch; rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển không gian đô thị đến 2020. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án hạ tầng kỹ thuật, khởi công xây dựng một số công trình, dự án quan trọng. Đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị, chuẩn bị tốt các dự án trình Chính phủ theo tinh thần Thông báo số 187/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ... Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; tích cực rà soát và thu hồi các dự án vi phạm Luật đất đai, sử dụng đất không hiệu quả, lãng phí. Cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đủ điều kiện, kế hoạch bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; đẩy mạnh các dự án xây dựng khu dân cư thu nhập thấp và cải tạo các khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng; quan tâm dành diện tích đất cho các công trình thể dục thể thao, văn hoá và giáo dục. Có giải pháp khuyến khích để phát triển thị trường bất động sản. Tiếp tục cải tạo, chỉnh trang nâng cấp đô thị, cải tạo duy trì trật tự vệ sinh đường hè, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, các khu công cộng, công trình văn hoá và một số tuyến đường chính của các huyện; kiềm chế tai nạn giao thông; tập trung thực hiện các dự án quản lý, xử lý chất thải rắn, quan tâm xử lý chất thải rắn ở ngoại thành.

3. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá xã hội. Tiếp tục chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, phổ cập bậc trung học và nghề đúng tiến độ; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục-đào tạo, thể dục thể thao, y tế; ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư cho văn hoá xã hội đặc biệt là cho giáo dục, khoa học công nghệ, y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động phòng chống dịch bệnh. Thực hiện triệt để công tác phòng dịch, triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm A (H5N1) ở người, hỗ trợ kịp thời cho hộ chăn nuôi trong tiêu huỷ gia cầm do dịch bệnh  và chuyển đổi vật nuôi. Đầu tư xây dựng một số lò mổ tập trung để chủ động kiểm dịch, tiêu thụ gia cầm sạch đảm bảo an toàn thực phẩm; kịp thời bao vây dập tắt khi xảy ra dịch là nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của cấp uỷ đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hoá thông tin, quản lý báo chí, xuất bản; chấn chỉnh các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá. Chú trọng giải quyết việc làm cho nông dân có đất bị thu hồi do đô thị hoá, đẩy mạnh xuất khẩu lao động; nâng cao chất lượng lực lượng lao động; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách khác, quan tâm trợ giúp nạn nhân chiến tranh. Đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý, mại dâm, cờ bạc, ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS. Đầu tư để nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và phát triển thị trường khoa học công nghệ. Huy động tốt các nguồn lực để giảm nghèo, xoá nhà tranh vách đất cho hộ nghèo; rà soát, đánh giá và đẩy mạnh thực hiện chương trình nước sạch nông thôn.

4. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang, chất lượng huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân và các nhiệm vụ quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội. Tăng cường phòng ngừa, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, tư tưởng, an ninh nông thôn, quản lý xuất nhập cảnh. Đẩy mạnh phòng ngừa, chủ động tấn công triệt phá, trấn áp các băng nhóm tội phạm, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ; tập trung giải quyết kịp thời những vụ việc bức xúc, phức tạp, kéo dài. Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung trọng tâm vào một số lĩnh vực về quản lý quy hoạch, nhà đất, xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, chống tham nhũng, lãnh phí.

5. Đổi mới tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu lực điều hành của các cấp chính quyền thực hiện tốt chủ đề Năm cải cách hành chínhhhh:

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của các sở, ban, ngành; tiếp tục đơn giản hoá các thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; đặc biệt là hoàn thành triển khai cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửaaaa ở tất cả các ngành thành phố theo yêu cầu công khai, minh bạch và đầy đủ trách nhiệm. Tiếp tục có biện pháp hạn chế tiến tới chấm dứt tệ gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ công chức; tổ chức thí điểm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp trưởng phòng sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức và ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, công chức nhà nước, trước hết là người đứng đầu. Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

ĐIỀU 4. Tổ chức thực hiện:

Cấc cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, quân và dân thành phố, các cấp, các ngành. Tổ chức phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước rộng khắp nhằm tổ chức thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.     

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết thông qua các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ Mười
Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh
Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ và khẳng định vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được cử tri và Nhân dân quan tâm vì có tầm ảnh hưởng, tác động đến nhiều đối tượng, lĩnh vực
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Đa số ý kiến đại biểu Quốc nhất trí với việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về một số nội dung của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Về cơ bản, các nội dung của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thống nhất với hệ thống pháp luật; bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước
Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với việc không quy định điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương
Quốc hội nghe các báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia