Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003085
Khách trực tuyến : 94
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
01/08/2007 - 16:22
Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2006

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/7/2006

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 16/12/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổng biên chế hành chính Nhà nước và biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2006;

- Sau khi xem xét Tờ trình số 34 /TT-UBND ngày 03/7/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc Đổi mới thời điểm xây dựng và trình duyệt kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2006 - 2007777; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2006 (Mục biên chế giáo dục, đào tạo) để thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007, số biên chế là 20.231 và 200 biên chế dự phòng để thực hiện những yêu cầu phát sinh và bước đầu thực hiện định mức biên chế mới của ngành (nếu có)

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện; đồng thời chỉ đạo rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục- đào tạo báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm 2006.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/7/2006./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)