Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994618
Khách trực tuyến : 136
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
17/12/2007 - 10:05
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2008

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07/12/2007

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 45 /TTr-UBND và Đề án số 6944 /ĐA-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 của thành phố Hải Phòng như sau:

1. Tổng biên chế hành chính năm 2008 của thành phố là 3.349 người, trong đó dự phòng 105 biên chế để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2008.

2. Tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 của thành phố là 28.506 người, trong đó dự phòng 14 biên chế để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2008.

3. Thông qua các giải pháp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nêu tại Đề án số 6944 /ĐA-UBND ngày 26/11/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Nội vụ kế hoạch biên chế hành chính nhà nước; tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tại Báo cáo thẩm tra số 74 /BC-BPC ngày 03/12/2007; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; khi sử dụng chỉ tiêu biên chế dự phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025