Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997312
Khách trực tuyến : 61
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
17/12/2007 - 10:38
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2008

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07/12/2007

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/4/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 08 /TTr-TTHĐND ngày 30/11/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chư­ơng trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2008 nh­ư sau:

I. Các nghị quyết đư­ợc ban hành theo quy định của pháp luật

1- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2008;

2- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố năm 2009;

3- Nghị quyết về quyết toán ngân sách thành phố năm 2007;

4- Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2009;

5- Nghị quyết về giá đất năm 2009;

6- Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 và quy hoạch sử dụng đất 2010 - 2020;

7- Nghị quyết về Chư­­ơng trình xây dựng nghị quyết năm 2009;

8- Nghị quyết về Ch­­ương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009;

9- Nghị quyết về quy hoạch hoạt động khoáng sản thành phố Hải Phòng đến năm 2020;

10- Nghị quyết về tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2009;

11- Nghị quyết về sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân thành phố; Uỷ ban nhân dân huyện, quận (khi Chính phủ có nghị định hướng dẫn về vấn đề này);

12- Nghị quyết về chế độ chi tiêu đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp;

13- Nghị quyết về mức thu học phí đối với các trường mầm non và phổ thông công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên (khi có nghị định của Chính phủ hướng dẫn về cơ chế thu học phí).

II. Các nghị quyết chuyên đề

1- Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá;

2- Nghị quyết về phát triển kinh tế biển của thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Giao Th­ường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2008.

Nghị quyết đã đ­ược Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn