Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994648
Khách trực tuyến : 116
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
17/12/2007 - 10:41
Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về giá đất năm 2008 trên địa bàn thành phố

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07/12/2007

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà n­ước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh Giá năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư­  số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính h­ướng dẫn thực hiện và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46 /TTr-UBND ngày 26/11/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành quyết định giá đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. - Đồng ý chuyển hạng đất nông nghiệp thành vị trí đất nông nghiệp để xác định giá đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố;

                - Tán thành cơ bản giá đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số 46 /TTr-UBND ngày 26/11/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ các quy định của pháp luật và Nghị quyết này để quyết định ban hành giá đất trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng luật, phù hợp với thực tế.

Điều 3. Giao Th­ường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã đ­ược Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025