Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994686
Khách trực tuyến : 124
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
17/12/2007 - 10:44
Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2008

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07/12/2007.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/4/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 733/2007/CT-TTg ngày 12/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ  về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 và thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương;

Căn cứ  Quyết định số 1569/2007/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2008; Quyết định số 3658/2007/QĐ-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành hệ thống định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên năm 2007; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các chương trình mục tiêu thực hiện trên địa bàn thành phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 48 /TTr-UBND ngày 29/11/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Điều chỉnh việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách địa phương như sau:

- Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước ở khu vực thu ngoài quốc doanh do các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An tổ chức thu áp dụng tỷ lệ điều tiết như sau: Ngân sách Trung ương 10%, ngân sách thành phố 30%, ngân sách quận 60%. Đối với thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước ở khu vực thu ngoài quốc doanh do các phường thuộc quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An tổ chức thu áp dụng tỷ lệ điều tiết như sau: Ngân sách Trung ương 10%, ngân sách thành phố 30%, ngân sách quận 50%, ngân sách phường 10%.

- Đối với thuế chuyển quyền sử dụng đất do các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An tổ chức thu áp dụng tỷ lệ điều tiết như sau: Ngân sách thành phố 40%, ngân sách quận 60%.

- Mở rộng phân cấp nhiệm vụ chi giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở cho  các quận Đồ Sơn, Hải An, Kiến An và các huyện An Dương, Thuỷ Nguyên.

2. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2008:

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 15.813.000 triệu đồng, bằng 111,6% so với thực hiện năm 2007. Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước do ngành Hải quan đảm nhận: 11.928.000 triệu đồng, bằng 109,2% so với thực hiện năm 2007.

- Thu ngân sách Nhà nước do ngành Thuế và Tài chính đảm nhận: 3.885.000 triệu đồng, bằng 119,8% so với thực hiện năm 2007.

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 4.269.625 triệu đồng, bằng 113,7% so với thực hiện năm 2007. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.666.206 triệu đồng. Trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn tập trung là: 604.360 triệu đồng, bằng 113,4% so với thực hiện năm 2007.

- Chi thường xuyên:  2.476.349 triệu đồng, bằng 115,9% so với thực hiện năm 2007. Chủ yếu tập trung thực hiện nguồn đảm bảo điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 450.000 đồng/người/tháng lên 540.000 đồng/người/tháng, thực hiện các chế độ trợ cấp cho các đối tượng xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; các quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với huấn luyện viên, vận động viên, và cán bộ công chức trong lĩnh vực đảm bảo xã hội,... và đảm bảo tỷ lệ tăng chi cho giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ theo Nghị quyết Quốc hội.

- Bổ sung Quỹ Dự trữ  tài chính: 1.700 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách địa phương: 125.370 triệu đồng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Dự toán đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và tập trung chỉ đạo:

1. Tăng cường các biện pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc để phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung hỗ trợ các dự án về thủ tục, giải phóng mặt bằng... đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án để đưa vào hoạt động. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý thu theo Luật Quản lý thuế, tích cực áp dụng các biện pháp hữu hiệu chống gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo tiến độ phát sinh của các khoản thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008. 

2. Các cấp, ngành, đơn vị chủ động sắp xếp và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí được phân bổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; duy trì các biện pháp giải quyết và ngăn chặn tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản do đầu tư vượt quá khả năng. Tiếp tục ưu tiên nguồn kinh phí để thanh toán nợ và tập trung cho các công trình trọng điểm của thành phố; kiên quyết không phê duyệt đầu tư và khởi công các công trình mới đối với các đơn vị đã có số dư nợ xây dựng cơ bản vượt quá định mức cho phép. Bảo đảm Quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách địa phương, báo cáo kịp thời việc sử dụng theo quy định của pháp luật; bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và cho các quận, phường mới thành lập.

3. Có các biện pháp và lộ trình tiếp tục mở rộng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho chính quyền cơ sở theo chương trình cải cách tài chính công, phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và thực tế tại địa phương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã hội hoá ở các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hoá, y tế, thể dục thể thao, phù hợp với định hướng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và điều kiện thực tế tại địa phương. Có các biện pháp đồng bộ để việc thực hiện tự chủ về tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập đi đôi với tinh giản bộ máy và nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước chuyển cơ chế hoạt động của các đơn vị công lập sang cơ chế quản lý, hạch toán cung ứng dịch vụ.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025