Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2802787
Khách trực tuyến : 74
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
14/06/2019 - 09:38

Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)


Trong phiên thảo luận tại hội trường về
dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) buổi sáng ngày 13/6/2019, đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng đã phát biểu ý kiến. Sau đây là toàn văn ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng:

Kính thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội và đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã có báo cáo dự kiến tiếp thu giải trình khá đầy đủ, chi tiết các ý kiến của cơ quan, tổ chức, đặc biệt là ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, đáp ứng hiệu quả thực tế cũng như tính khả thi, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về việc sử dụng từ ngữ trong dự thảo, tại một số điều khoản trong dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) có sử dụng cụm từ "Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi chưa tổ chức đơn vị hành chính cấp xã" tuy nhiên, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật số 85/2015-QH13 quy định huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xem xét, điều chỉnh nội dung này cho phù hợp và thống nhất với pháp luật khác.

Thứ hai, điểm b khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) quy định: "Hàng năm, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi chưa tổ chức đơn vị hành chính cấp xã, cơ quan, tổ chức lập kế hoạch và thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trên địa bàn". Đề nghị xem xét việc giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã trực tiếp lập kế hoạch và thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trên địa bàn, không nên giao cho trưởng thôn thực hiện vì thôn không phải cấp hành chính.

Thứ ba, về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp tại Điều 17. Luật Dân quân tự vệ năm 2009 quy định về vấn đề này tại Điều 19 trên thực tế triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cấp, khảo sát địa phương cho thấy hầu hết các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài không tổ chức được  tự vệ do không đảm bảo nguyên tắc hoạt động của dân quân tự vệ, nhất là về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo quản lí, chỉ huy tự vệ trong doanh nghiệp.

Khoản 2 Điều 19 Luật Dân quân tự vệ năm 2009 có quy định doanh nghiệp chưa tổ chức lực lượng tự về thì chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của chủ doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức cho người lao động của doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ ở địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Nhưng thực tế, các doanh nghiệp và địa phương không thực hiện được quy định này mặc dù đã có chế tài xử phạt theo Nghị định số 120 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong quốc phòng cơ yếu. Mục 5 đã quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả của dân quân tự vệ. Nguyên nhân là quy định này không phù hợp với tổ chức hoạt động sản xuất công nghiệp có tính chuyên môn hóa ngày càng cao của các doanh nghiệp. Vì vậy, tôi đồng tình với dự thảo luật lần này là bỏ quy định liên quan này.

Dự thảo luật quy định về điều kiện thành lập tự vệ là cần thiết, tại khoản 2 Điều 17 dự thảo quy định doanh nghiệp có 4 điều kiện thì được thành lập tự vệ, tôi đồng ý với các quy định 1,3 và 4 và đề nghị cân nhắc điều kiện 2 đã hoạt động từ đủ 12 tháng trở lên, vì tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh và có khả năng về kinh phí thì nên quy định thời hạn là 24 tháng trở lên. Về đảm bảo công bằng cho việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, dự thảo luật giao địa phương và cấp có thẩm quyền quyết định, khi doanh nghiệp có đủ điều kiện nên trên và khi có yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ của địa phương, kinh phí cho tự vệ do doanh nghiệp đảm bảo được trừ khi xác định chịu thuế của doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của dự thảo luật người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký quản lý người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ để tổ chức tự vệ hoặc sẵn sàng mở rộng lực lượng dân quân tự vệ khi có yêu cầu. Như vậy, không phải tất cả người lao động và doanh nghiệp trong độ tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ ngay từ thời bình, chỉ tuyển chọn theo yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự, số còn lại làm nguồn mở rộng dân quân tự vệ là phù hợp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân phát triển sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 10 năm 2017, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thứ tư, Điều 23 của dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) quy định Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở. Tuy nhiên, ở cấp tiểu đoàn, cán bộ chỉ huy tiểu đoàn tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự của cơ quan, tổ chức lại do Tư lệnh quân khu quyết định thành lập, giải thể, bổ nhiệm, miễn nhiệm. Như vậy, việc quy định về thẩm quyền thành lập, giải thể, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở và tiểu đoàn tự vệ là chưa hợp lý. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể tiểu đoàn tự vệ do tư lệnh quân khu quyết định. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ tiểu đoàn tự vệ do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định và thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban Chỉ huy quân sự, cơ quan, tổ chức ở cơ sở do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định.

Thứ năm, tại Điều 26 quy định việc đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở được thực hiện tại trường quân sự quân khu. Nhưng khoản 5 Điều 44 lại quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp là đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. Như vậy là chưa thống nhất, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu.

Thứ sáu, về chế độ phụ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ. Khoản 5 Điều 33 của dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) quy định thôn, đội trưởng được hưởng phụ cấp hàng tháng theo Kết luận số 64 ngày 28/05/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở thì từ nhiệm kỳ 2015-2020, mỗi thôn, tổ dân phố và tương đương có một số chức danh không quá 3 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ nguồn ngân sách nhà nước. Hiện nay, ở thôn đang có các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, công an viên v.v... đang hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc quy định thôn, đội trưởng được hưởng phụ cấp hàng tháng thì sẽ rất khó khăn cho các địa phương thực hiện được mục tiêu sắp xếp, thu gọn người hoạt động không chuyên trách theo Kết luận số 64 của Trung ương đã chỉ ra.

Thứ bảy, điểm c khoản 1 Điều 38 quy định nhiệm vụ chi của địa phương, trừ phụ cấp Ban Chỉ huy quân sự chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ của tổ chức kinh tế. Khoản 3 Điều 39 quy định nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức bảo đảm phụ cấp cho các chức vụ như Ban Chỉ huy quân sự, chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ của tổ chức kinh tế. Theo tôi, nên quy định nhiệm vụ chi phụ cấp chức vụ như Ban Chỉ huy quân sự, chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ của tổ chức kinh tế do địa phương đảm bảo. Vì cùng một chức vụ chỉ huy tự vệ, chỉ huy đơn vị tự vệ trên cùng một địa phương thực hiện một nhiệm vụ chung về quốc phòng, an ninh lại được bảo đảm bằng 2 nguồn ngân sách khác nhau, dễ dẫn tới không công bằng. Khi giao cho cơ quan, tổ chức kinh tế tự đảm bảo sẽ khó khăn cho công tác quản lý chỉ huy, điều hành, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast(04/12/2019 - 17:21)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(04/12/2019 - 17:13)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(02/12/2019 - 10:05)
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV(28/11/2019 - 09:03)
Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ Tám với nhiều nội dung quan trọng(28/11/2019 - 08:58)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng(28/11/2019 - 08:52)
Ngày làm việc thứ 27 của kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(27/11/2019 - 10:08)
Phát biểu của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp(26/11/2019 - 11:18)
Ngày làm việc thứ 26 của kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV(26/11/2019 - 11:08)
Quốc hội thông qua 03 dự án Luật; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV và Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021(25/11/2019 - 09:28)
Phát biểu của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều(25/11/2019 - 09:20)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; tiến hành xem xét công tác nhân sự(25/11/2019 - 09:12)
Chuyển trang    
Trang số:  1/103
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV thành công tốt đẹp
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 05/12 (phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 05/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 04/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 04/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thành phố năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo của Ban Đô thị HĐND thành phố về kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2020