Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3036188
Khách trực tuyến : 79
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
25/05/2020 - 08:00

Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)


Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin tham gia ý kiến vào dự thảo luật như sau:

Về quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 của luật theo hướng cho phép quy định thủ tục hành chính trong trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của luật. Tức là nghị quyết quy định chính sách đặc thù là cần thiết, tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc cho địa phương khi triển khai thực hiện các chính sách đặc thù được quy định theo quy định của luật. Tuy nhiên, việc quy định thủ tục hành chính phải được quy định trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như dự thảo thì chưa hoàn toàn phù hợp và chưa tạo thuận lợi cho địa phương trong trong quá trình thực hiện. Vì:

Thứ nhất, việc ban hành chính sách đặc thù theo quy định tại khoản 4 Điều 27 của luật phải thực hiện theo trình tự, thủ tục phức tạp và kéo dài, với 2 lần đăng cổng thông tin điện tử, mỗi lần tối thiểu 30 ngày, phải xin ý kiến các bộ, ngành trung ương có liên quan. Các chính sách đặc thù ở địa phương được quyết định để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cần dành thời gian cho việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động của chính sách để chính sách được ban hành là phù hợp và có hiệu quả. Tại thời điểm xây dựng chính sách phải thực hiện cả việc xây dựng trình tự, thủ tục để thực hiện chính sách, sẽ gây áp lực lớn cho cơ quan được giao. Chuẩn bị nghị quyết có đảm bảo được trình tự, thủ tục ban hành văn bản và tiến độ, thời gian chuẩn bị các nghị quyết trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thường chỉ quyết định cơ chế, chính sách, việc tổ chức thực hiện các nghị quyết là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Thứ ba, các chính sách này là đặc thù nên không có tiền lệ. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả cần phải có sự rút kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai. Nếu trình tự, thủ tục để thực hiện các chính sách được quy định trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải điều chỉnh thì phải đợi đến kỳ họp của Hội đồng nhân dân mới có thể sửa đổi, bổ sung. Trong khi mỗi năm Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thường họp định kỳ 2 lần, như vậy không đảm bảo được tính kịp thời trong việc triển khai thực hiện. Do đó, đề nghị nghiên cứu chỉnh lý khoản 4 Điều 14 của luật theo hướng trong trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính để thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của luật này thì Ủy ban nhân dân cùng cấp là cơ quan có thẩm quyền ban hành các thủ tục hành chính.

Về thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp. Về thời hạn thẩm định, theo quy định của dự thảo luật thì thời hạn thẩm định của Sở Tư pháp là 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. Thời hạn này khó đảm bảo trong trường hợp Sở Tư pháp phải thực hiện khảo sát những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo hoặc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định. Đề nghị nghiên cứu chỉnh lý quy định thời gian thẩm định là 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ gửi thẩm định hoặc bổ sung quy định kéo dài thời hạn thẩm định đối với một số trường hợp cho phù hợp hơn.

Về nội dung thẩm định. Theo quy định tại khoản 38 Điều 1 dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 130 về trách nhiệm của Sở Tư pháp thì một trong những nội dung bắt buộc của báo cáo thẩm định là sự cần thiết ban hành văn bản. Tuy nhiên, theo trình tự, thủ tục xây dựng, trình ban hành văn bản, các văn bản được xây dựng đã có giai đoạn lập và phê duyệt đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đã xác định rõ căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn là sự cần thiết phải ban hành văn bản. Như vậy đến giai đoạn thẩm định dự thảo vẫn còn đánh giá nội dung này là không cần thiết.

Đối với các văn bản có chứa thủ tục hành chính, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí, tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo quyết định. Hiện nay nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đã chuyển sang Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, do đó việc giao nhiệm vụ thẩm định nội dung này có đảm bảo tính khả thi hoặc nội dung thẩm định cũng chỉ mang tính hình thức. Việc đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí, tuân thủ của các thủ tục hành chính đã được cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện trong quá trình đánh giá thủ tục hành chính được lấy ý kiến của các cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính là văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy phạm vi thẩm định Sở Tư pháp chỉ nên giới hạn là tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của quy định thủ tục hành chính.

Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(22/06/2020 - 11:33)
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân(22/06/2020 - 11:14)
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV(22/06/2020 - 11:05)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:56)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:46)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam(22/06/2020 - 10:35)
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng(19/06/2020 - 10:02)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(19/06/2020 - 09:53)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(19/06/2020 - 09:46)
Ý kiến phát biểu thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải(18/06/2020 - 08:34)
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)(18/06/2020 - 08:24)
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế(18/06/2020 - 08:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/107
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam
Lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Đề nghị quan tâm điều chỉnh quy hoạch, tiếp tục phát triển du lịch Cát Bà
Ý kiến phát biểu thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế