Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3036271
Khách trực tuyến : 75
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
27/05/2020 - 14:35

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội


Thứ Ba ngày 26/5/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ sáu theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự thảo Luật này.

18 đại biểu đã phát biểu ý kiến và 03 đại biểu phát biểu tranh luận với đa số ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung sau: Quy định tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% tổng số đại biểu Quốc hội; việc bảo đảm kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; việc đổi tên 02 Ủy ban của Quốc hội; về trách nhiệm của thành viên Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong việc tham dự phiên họp toàn thể… Ngoài ra, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về một số nội dung như: Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật; về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; về địa vị pháp lý, vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội trong hệ thống chính trị ở địa phương; về bộ máy giúp việc của Đoàn đại biểu Quốc hội; về cơ cấu Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; về việc chuyển các Ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thành cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội...

Sau phiên thảo luận, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thay mặt cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã báo cáo giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, tập trung vào một số nội dung:

- Về phạm vi điều chỉnh, phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật: Việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội lần này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, của Trung ương, kế hoạch 07 của Bộ Chính trị và cũng đặt trong tổng thể đổi mới đồng bộ tổ chức bộ máy các cơ quan Trung ương của Bộ Chính trị.  Đối với những vấn đề khác, còn có vướng mắc trong thực tế, khi nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của đại biểu Quốc hội mới sửa đổi. Ngoài ra, Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành mới thực hiện được 4 năm và đang phát huy hiệu quả tích cực trên cả ba chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã thông qua 55 luật; tính cả 10 luật thông qua tại kỳ họp này nâng tổng số 65 luật. Đây là thành tích rất lớn, hoạt động của Quốc hội cũng luôn thu hút sự quan tâm và chú ý rất lớn của cử tri và Nhân dân, được Nhân dân đánh giá cao. Điều đó cho thấy các nội dung của Luật Tổ chức Quốc hội đang đi vào cuộc sống.

- Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội: Qua thảo luận cho thấy, đa số đại biểu đồng tình với những vấn đề được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình liên quan tới nội dung này. Cụ thể như: i) Liên quan đến tiêu chuẩn một quốc tịch của đại biểu, đa số ý kiến đại biểu phát biểu đều đồng tình vấn đề này, nhưng cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc thêm chỗ "chỉ một quốc tịch". Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc để đảm bảo sự thống nhất với Luật Tổ chức chính quyền địa phương để thống nhất quy định; ii) về tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40% tổng số đại biểu Quốc hội đã nhận được sự thống nhất của tất cả các đại biểu phát biểu. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể tỷ lệ đại biểu là chuyên gia ứng cử tham gia Quốc hội. Tuy nhiên, đây là vấn đề thuộc phạm vi của Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội chứ không quy định cụ thể trong Luật; iii) đối với tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách: ngoài những tiêu chuẩn chung thì đại biểu Quốc hội chuyên trách còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với từng chức danh và các chức danh này được quy định rất cụ thể trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản dưới luật khác và áp dụng đối với từng chức danh, do đó, cần tiếp tục nghiên cứu để quy định cụ thể vấn đề này trong các văn bản có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chế độ chính sách, tiền lương, chế độ bảo đảm đối với đại biểu, vấn đề thi đua, khen thưởng, kỷ luật…

- Về Đoàn đại biểu Quốc hội: Đoàn đại biểu Quốc hội là một chế định rất đặc thù của Quốc hội Việt Nam và cũng đã song hành cùng với Quốc hội Việt Nam kể từ khi Quốc hội ban hành Luật Tổ chức Quốc hội lần đầu tiên năm 1960. Qua mỗi lần sửa đổi thì địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội cũng ngày càng được hoàn thiện. Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành thì Đoàn đại biểu Quốc hội có chức năng, nhiệm vụ, có trụ sở, có bộ máy giúp việc và được đảm bảo kinh phí để hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn mà luật giao. Những quy định này đang tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội. Có thể thấy, những vướng mắc, bất cập hiện nay chủ yếu liên quan đến cách thức tổ chức công việc của Đoàn và việc thực hiện công tác quản lý cán bộ, giải quyết chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn. Dự thảo Luật đã có những sửa đổi để tạo cơ sở pháp lý cho việc hướng dẫn, giải quyết những bất cập này và trong thời gian tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục có những quy định cụ thể liên quan đến hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội nhằm giải quyết một số vướng mắc như các đại biểu Quốc hội nêu.

- Về kinh phí: Các đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với việc dự thảo Luật đã điều chỉnh theo hướng ngân sách Trung ương sẽ đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Có ý kiến đề nghị lưu ý khi phân bổ thì có tính đến tính đặc thù của từng địa phương.

- Về bộ máy giúp việc của Đoàn đại biểu Quốc hội: nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị hợp nhất, thống nhất với kết quả tổng kết của Chính phủ là hợp nhất hai Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, giữ nguyên Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đây cũng là vấn đề Chính phủ đã tổng kết, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở ý kiến địa phương thực hiện thí điểm với ý kiến thảo luận của đại biểu, trong thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, còn trong Luật Tổ chức Quốc hội sẽ chỉ quy định khái quát. Tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để đảm bảo cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội đối với cơ quan tham mưu giúp việc, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động đối với bộ phận chuyên trách giúp việc trực tiếp cho Đoàn đại biểu Quốc hội.

- Về vấn đề chuyển các ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thành cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội: Các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành việc cần phải chuyên môn hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng tham mưu phục vụ của các cơ quan này, tuy nhiên, còn có ý kiến khác nhau do chưa có sự đồng thuận và thống nhất về việc xác định nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình tổ chức cụ thể của từng cơ quan. Trong thời gian giữa 2 kỳ họp Quốc hội, mặc dù các cơ quan đã rất cố gắng nghiên cứu, đề xuất các phương án về chuyển các Ban thành các cơ quan thuộc Quốc hội như ý kiến của đại biểu, nhưng những hạn chế, vướng mắc mà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét năm 2014 khi ban hành Luật Tổ chức Quốc hội vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Bên cạnh đó, việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các Ban cũng cần đặt trong bối cảnh tình hình mới và phải được xem xét trong tổng thể chung của hệ thống chính trị. Những nội dung này đã được báo cáo rất cụ thể trong Báo cáo giải trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, tại kỳ họp này Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chưa đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi các quy định liên quan đến các cơ quan này. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của các cơ quan để đảm bảo giải quyết một cách thỏa đáng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên thảo luận, khẳng định đây là một dự án luật quan trọng, được cử tri và các vị đại biểu Quốc hội rất quan tâm. Quốc hội dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 9, nhưng do còn có nhiều ý kiến chưa được phát biểu, và cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cũng cần làm rõ thêm. Vì vậy, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội bố trí thêm thời gian trong Chương trình kỳ họp này để đại biểu Quốc hội phát biểu đầy đủ, rõ hơn về các nội dung của dự án luật này./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(22/06/2020 - 11:33)
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân(22/06/2020 - 11:14)
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV(22/06/2020 - 11:05)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:56)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:46)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam(22/06/2020 - 10:35)
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng(19/06/2020 - 10:02)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(19/06/2020 - 09:53)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(19/06/2020 - 09:46)
Ý kiến phát biểu thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải(18/06/2020 - 08:34)
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)(18/06/2020 - 08:24)
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế(18/06/2020 - 08:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/107
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam
Lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Đề nghị quan tâm điều chỉnh quy hoạch, tiếp tục phát triển du lịch Cát Bà
Ý kiến phát biểu thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế