Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3107716
Khách trực tuyến : 62
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
19/06/2020 - 10:02

Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng


Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi hoàn toàn đồng tình với việc chuyển từ sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành thành sửa đổi toàn diện Luật, đồng thời đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ, Ban soạn thảo Luật trong một thời gian ngắn đã trình Quốc hội một dự thảo Luật khá đồ sộ với 171 trang (gồm cả Phụ lục), 186 điều. Dự thảo lần này đã hệ thống hóa được một cách khá toàn diện các đối tượng, lĩnh vực, khía cạnh của công tác bảo vệ môi trưởng; nhiều điều khoản trong dự thảo Luật đã đề cập, pháp lý hóa được những chính sách, giải pháp tháo gỡ những bất cập, vướng mắc hiện nay trong công tác này, rút gọn các thủ tục hành chính trong các quy trình quản lý môi trường hiện hành. Ban soạn thảo đã có cách tiếp cận mới, mạnh dạn đưa thêm nhiều phạm trù mới đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững như các công cụ kinh tế cho bảo vệ môi trường,  kiểm toán môi trường, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, ngành kinh tế môi trường, công nghiệp môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu như giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, định giá các-bon và phát triển hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải các-bon, bảo vệ tầng ô zôn,… Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường được tập trung quan tâm như một bộ công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý môi trường. Vai trò của các bên liên quan, trong đó có hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường cũng được nhấn mạnh, làm rõ hơn.

Để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật, tôi xin có một số ý kiến tham gia như sau:

Thứ nhất, về trình tự thủ tục trình dự án Luật. Hồ sơ trình Quốc hội có 2 Tờ trình, 2 dự thảo Luật (Tờ trình số 125 của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường - kèm theo dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều, và Tờ trình số 252 về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) - kèm theo dự thảo Luật sửa đổi. Tuy nhiên Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chỉ thẩm tra dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều, như vậy hồ sơ trinh Quốc hội chưa hoàn toàn tuân thủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tôi đề nghị cần có thẩm tra bổ sung đối với dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (kèm theo Tờ trình số 252 của Chính phủ).

Thứ hai, về phạm vi điều chính được quy định tại Điều 1: Tôi đề nghị bổ sung cụm từ “doanh nghiệp” vào sau cụm từ “cơ quan, tổ chức” và viết lại thành “Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường”, bởi trong thực tế, các doanh nghiệp là một đối tượng chịu tác động rất quan trọng của Luật, cần phải được định danh rõ. Tương tự như vậy đối với Điều 2 về đối tượng áp dụng.

Thứ ba, tại Điều 7 - Quy định chung về bảo vệ môi trường nước mặt: Tại Khoản 1 Điều 7 quy định “bảo vệ môi trường nước mặt là một nội dung của Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh”. Tuy nhiên các lĩnh vực bảo vệ môi trường khác như bảo vệ môi trường nước dưới đất (Điều 10), bảo vệ môi trường nước biển (Điều 11), bảo vệ môi trường không khí (Điều 12), bảo vệ môi trường đất (Điều 15) lại không được coi như một nội dung của các quy hoạch như đã nêu ở trên. Đề nghị Ban soạn thảo giải trình, làm rõ vấn đề này. Khoản 2 Điều 7, khoản 3 Điều 8, mục b, Khoản 8 Điều 8, mục d, Khoản 1 Điều 9 đều đề cập đến sức chịu tải và đánh giá sức chịu tải của môi trường nước mặt, Trong khi đó đối với các thành phần môi trường khác, cũng rất quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm như môi trường không khí, môi trường nước dưới đất, môi trường đất, trong dự thảo Luật lại không hề đề cập đến yếu tố này. Đề nghị cần được làm rõ.

Thứ tư, về các nội dung liên quan đến đánh giá tác động môi trường. Dự thảo Luật lần này đã chuyển từ việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường thành phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 43, 44), nhằm nâng cao trách nhiệm của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đồng thời trao cho chủ dự án tự chịu trách nhiệm với việc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 44). Điều này giúp rút ngắn thủ tục và thời gian trong quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên việc quy định thẩm quyền của các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (tại khoản 3 Điều 42) và kiểm tra thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án (tại khoản 3 Điều 45) lại không thống nhất với các quy định về phân công chức năng quản lý nhà nước, thanh tra kiểm tra chuyên ngành về môi trường của các Bộ, ngành nêu tại các Điều 179, Điều 182 trong dự thảo Luật. Đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu.

Thứ năm, về các nội dung liên quan đến cấp giấy phép môi trường. Dự thảo Luật tiếp cận theo hướng tích hợp tất cả các quy trình thủ tục xác nhận hoàn thanh các công trình bảo vệ môi trường, cấp giấy phép xả thải, cấp đăng ký chủ nguồn thải… trong Luật hiện hành vào một quy trình để giảm bớt thời gian và thủ tục hành chính. Về cơ bản đây là cách tiếp cận tích cực. Tuy nhiên tôi xin nêu một số điểm cần phải được nghiên cứu thấu đáo để đảm bảo tính thực tế và khả thi của việc tích hợp này. Kết cấu và nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường quy định tại Điều 47 của dự thảo Luật khá phức tạp và có nhiều nội dung trung lắp với báo cáo đánh giá tác động môi trường (tại Điều 41), như vậy sẽ là thêm thủ tục. Thời điểm xem xét cấp giấy phép môi trường (tại Điều 48) là trước khi dự án đầu tư vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản như Giấy phép khai thác khoáng sản, kế hoạch phát triển mỏ, báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư dự án (tại các điêm a, b, c, d khoản 8 Điều 43) hoặc Giấy phép xây dựng (tại điểm b khoản 2 Điều 46) là chưa thống nhất với Luật Đàu tư, Luât Xây dựng, chưa logic và khó khả thi trong thực tế. Đối với việc tích hợp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi vào giấy phép môi trường cần được cân nhắc kỹ, bởi quản lý môi trường trong các công trình thủy lợi là một khâu trong một quy trình quản lý thống nhất rất đặc thù đã được quy định tại Luật Thủy lợi 2017 vừa mới được Quốc hội thông qua không lâu và khi thực hiện không có vướng mắc, trong đó quản lý xả nước thải từ khâu cấp phép đến khâu kiểm tra, thanh tra, giám sát gắn chặt với công tác quản lý số lượng, chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi, các biện pháp quản lý an toàn công trình thủy lợi. Tách một khâu cấp phép xả thải ra khỏi quy trình này, cùng với việc chuyển chức năng kiểm tra, thanh tra sau cấp phép về ngành Tài nguyên & Môi trường có thể gây ra sự cắt khúc về thẩm quyền quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước lĩnh vực thủy lợi và bỏ sót thẩm quyền quản lý nhà nước của Ngành Nông nghiệp & PTNT. Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường tại điểm d, khoản 1; điểm m, khoản 2 Điều 47 lại yêu cầu phải đánh giá tác động đến an toàn của công trình thủy lợi là chồng chéo về thẩm quyền. Tôi đề nghị trước mắt nên giữ nguyên như các quy định hiện hành và có đánh giá kỹ tác động trước khi xem xét bổ sung, sửa đổi.    

Tôi xin hết ý kiến. Xin cám ơn Quốc hội./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam(17/09/2020 - 08:56)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)(11/09/2020 - 15:05)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(11/09/2020 - 14:58)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(22/06/2020 - 11:33)
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân(22/06/2020 - 11:14)
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV(22/06/2020 - 11:05)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:56)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:46)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam(22/06/2020 - 10:35)
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng(19/06/2020 - 10:02)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(19/06/2020 - 09:53)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(19/06/2020 - 09:46)
Chuyển trang    
Trang số:  1/108
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế
Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về việc phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mức chi bồi dưỡng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng sau năm 2030
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng