Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3107713
Khách trực tuyến : 61
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/06/2020 - 10:46

Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)


Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về sự cần thiết ban hành luật, sự thể hiện đường lối, chính sách của Đảng trong xây dựng luật và tên gọi của luật. Tôi nhất trí cao với việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam là một cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ biên giới chủ quyền quốc gia với những lý do như trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Tuy nhiên, theo tôi việc thể chế quan điểm đường lối của Đảng, tinh thần Hiến pháp dường như vẫn còn nội dung dự thảo luật chưa thể hiện được đầy đủ. Hiến pháp năm 2013 khẳng định bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân. Nghị quyế số 33 của Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng trong quản lý và bảo vệ biên giới. Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể và mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống. Như vậy, vai trò của nhân dân, đặc biệt là nhân dân tại khu vực biên giới rất quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ quốc gia. Tuy nhiên, trong dự thảo luật chưa thể hiện rõ quan điểm này. Nội dung về lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng quy định tại khoản 1 Điều 7 cũng chỉ nêu chung nhân dân là chủ thể, nhưng nội dung chủ thể của nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia với chủ trương dựa vào dân, lấy dân làm gốc, cụ thể là thế nào? Vai trò của nhân dân, của từng người dân tại khu vực biên giới trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là đặc biệt quan trọng và được khẳng định như một cột mốc sống nhưng chưa được thể hiện rõ ràng trong dự thảo luật. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật.

Về tên gọi của luật, Nghị quyết của Đảng đã khẳng định công cuộc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị và cả nước. Nếu xây dựng luật với tên gọi là Luật Bộ đội biên phòng Việt Nam hoặc là Luật Lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam thì chưa thể hiện được đầy đủ chủ trương trên vì bộ đội biên phòng tuy được xác định là lực lượng nòng cốt chuyên trách nhưng cũng chỉ là một trong các lực lượng bảo vệ biên giới. Do vậy, tôi nhất trí với tên gọi của luật là Luật Biên phòng Việt Nam. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chủ quyền quốc gia do nhiều lực lượng tham gia thực hiện. Vì vậy, tôi nhất trí với ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh là cần tập trung rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá đầy đủ các chính sách, quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo luật để tránh chồng chéo, phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính khả thi.

Hai, về bố cục của dự thảo luật. Việc bố trí Chương IV quy định về lực lượng bộ đội biên phòng ngay sau Chương II là Chương quy định về nhiệm vụ biên phòng, lực lượng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng sẽ phù hợp và logic hơn vì bộ đội biên phòng được xác định là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong việc thực thi nhiệm vụ biên phòng. Việc thực hiện hợp tác quốc tế về biên phòng, dự thảo luật bố trí tại Chương III là quan trọng, song cũng chỉ là một trong những nhiệm vụ biên phòng và cũng do lực lượng biên phòng tham gia thực hiện. Do vậy, đề nghị chuyển chương quy định về lực lượng bộ đội biên phòng từ Chương IV thành Chương III và chương quy định về hợp tác quốc tế về biên phòng từ Chương III thành Chương IV trong dự thảo luật.

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng. Nội dung, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng được thể hiện tại khoản 9 Điều 14 dự thảo luật có thể hiểu là bộ đội biên phòng là lực lượng tham gia chính, là nòng cốt xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân và lực lượng có vai trò quyết định trong việc sắp xếp dân cư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới và như vậy là chưa phù hợp với trách nhiệm của chính quyền địa phương, nơi có biên giới quốc gia được thể hiện tại Điều 31 của dự thảo luật. Việc sắp xếp, bố trí dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, sắp xếp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nơi có biên giới quốc gia. Bộ đội biên phòng là lực lượng tham mưu và là lực lượng nòng cốt tham gia trong việc giúp chính quyền địa phương, nơi có biên giới quốc gia tổ chức thực hiện. Mặt khác, tại khoản 7 Điều 14 quy định một trong những nhiệm vụ của bộ đội biên phòng là tham mưu và nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới. Do vậy, để phù hợp với nhiệm vụ của chính quyền địa phương các cấp nơi có biên giới quốc gia và logic hơn khi quy định về nhiệm vụ của bộ đội biên phòng ở Điều 14 của dự thảo luật, đề nghị chuyển nội dung nòng cốt tham gia tổ chức xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khoản 9 lên khoản 7 và viết lại khoản 7 Điều 14 là "tham mưu và là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới". Bổ sung cụm từ “tham mưu” và viết lại khoản 9 Điều 14 là “tham mưu và là lực lượng nòng cốt tham gia sắp xếp dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, đồng bộ gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh”.

Về tên gọi chức danh của bộ đội biên phòng. Dự thảo luật đã quy định thực thi nhiệm vụ bộ đội biên phòng gồm cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, chính quyền địa phương. Lực lượng bộ đội biên phòng chỉ là một trong các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Tại Điều 18 quy định: “Tổ chức của bộ đội biên phòng gồm Bộ Tư lệnh biên phòng, Bộ Chỉ huy, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh”, là chưa phù hợp, vì Bộ Tư lệnh được quy định ở đây là Bộ Tư lệnh của lực lượng bộ đội biên phòng. Do vậy, đề nghị chỉnh sửa lại là “Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng”.

Tôi xin hết./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam(17/09/2020 - 08:56)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)(11/09/2020 - 15:05)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(11/09/2020 - 14:58)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(22/06/2020 - 11:33)
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân(22/06/2020 - 11:14)
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV(22/06/2020 - 11:05)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:56)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:46)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam(22/06/2020 - 10:35)
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng(19/06/2020 - 10:02)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(19/06/2020 - 09:53)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(19/06/2020 - 09:46)
Chuyển trang    
Trang số:  1/108
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế
Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về việc phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mức chi bồi dưỡng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng sau năm 2030
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng