Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3107712
Khách trực tuyến : 60
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/06/2020 - 10:56

Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)


Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết, tôi bày tỏ quan điểm hoàn toàn nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Luật Biên phòng Việt Nam sau 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng với những lý do rất thuyết phục trong Tờ trình của Chính phủ cũng như phân tích trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và xin phép không phân tích sâu thêm.

Về các nội dung cụ thể trong dự thảo luật, tôi xin được tham gia một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, đối với tên của luật, tôi hoàn toàn đồng tình với việc đặt tên luật là Luật Biên phòng Việt Nam. Nghị quyết số 33 ngày 25/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã xác định, hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật để xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phù hợp với thực tiễn. Cập nhật pháp luật quốc tế xác định rõ phạm vi trách nhiệm, dễ thực hiện, có tính khả thi cao, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Sớm ban hành Luật Biên phòng Việt Nam, cả các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Có một điểm cốt lõi ở đây là nhiệm vụ biên phòng trong tình hình mới không phải chỉ là của bộ đội biên phòng mà là của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và toàn dân tại các địa bàn có biên giới và khu vực biên giới. Các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ cũng đã thống nhất đổi tên của dự thảo luật là Luật Biên phòng Việt Nam. Đối với thuật ngữ “biên phòng” tại nhiều từ điển đã có khái niệm này như Đại từ điển tiếng Việt năm 2013, Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam, Từ điển Bách khoa Biên phòng, Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng và Viện từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã có những nghiên cứu về thuật ngữ này. Với việc tổng hợp các khái niệm về thuật ngữ biên phòng, Ban soạn thảo đã đưa vào sử dự thảo luật khái niệm “biên phòng là tổng thể các biện pháp để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới”, cơ bản tôi cho rằng khái niệm này như đã được quy định tại Điều 2 trong dự thảo luật là phù hợp. Tôi cũng nhất trí với phạm vi điều chỉnh của luật như đã quy định tại Điều 1 của dự thảo.

Thứ hai, về chính sách của nhà nước về biên phòng quy định tại Điều 3, tôi cơ bản nhất trí với các nhóm chính sách được quy định tại khoản 1 đến khoản 6 của Điều 3. Tuy nhiên, tôi đề nghị bổ sung thêm 1 khoản có tính chất nguyên tắc về chính sách của nhà nước đối với riêng lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, đặc biệt là với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và sẽ cụ thể hóa tại Chương V từ các Điều 22 đến 25 như trong dự thảo luật

Thứ ba, đối với các quy định tại Điều 5 về nhiệm vụ biên phòng, về cơ bản đã dám bám sát cụ thể hóa một bước các quy định có tính nguyên tắc trong Luật Biên giới quốc gia, đảm bảo không chồng chéo, mâu thuẫn. Bên cạnh đó, tại khoản 6 của điều này, tôi đề nghị bổ sung thêm cụm từ “đáp ứng các yêu cầu đặc thù” vào sau cụm từ “phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội” và viết lại khoản này thành “sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đáp ứng các yêu cầu đặc thù ở khu vực biên giới” để phân biệt tính chất quan trọng cũng như sự khác biệt của các nhiệm vụ trên giữa các địa phương, khu vực biên giới với những địa phương khác không có biên giới

Thứ tư, về lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng quy định tại Điều 7, tôi thống nhất với quy định tại khoản 1 về chủ thể của việc thực thi nhiệm vụ biên phòng là cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tuy nhiên, việc quy định “các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt” như ở khoản 2 tôi cho là quá rộng. Theo quan điểm của tôi, hệ thống chính trị đã bao gồm cả các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang từ trung ương tới địa phương. Lực lượng nòng cốt cần được thu hẹp lại có thể là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang ở các địa phương có biên giới và khu vực biên giới.

Tôi thống nhất với quy định tại khoản 3 của điều này, theo đó bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách. Tuy nhiên, tại một số điều khoản khác trong dự thảo luật như khoản 1 Điều 13, khoản 7, khoản 9, Điều 14 lại quy định “bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt chuyên trách”. Như vậy không có sự thống nhất về khái niệm và cách hiểu “nòng cốt” trong dự thảo luật. Đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý cho thống nhất và đồng bộ.

Thứ năm, về phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng quy định tại Điều 9, cơ bản tôi nhất trí với các nội dung về phạm vi phối hợp, nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp như các khoản 1, 2, 3 của điều này. Tuy nhiên, đây là những quy định mang tính chất khung, trên cùng một địa bàn và khu vực biên giới có rất nhiều lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng cũng như các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Điểm khó nhất và quan trọng nhất là phải xác định được cơ chế phối hợp làm sao để tránh mâu thuẫn, chồng chéo hoặc đôi khi bỏ trống nhiệm vụ, đảm bảo tính đồng bộ và nhịp nhàng giữa các lực lượng với nhau. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm một điều về quan hệ phối hợp giữa các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng với các lực lượng thực thi nhiệm vụ khác trên cùng một địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu. Bổ sung nội dung quy định về cơ chế phối hợp giữa các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng với nhau, giữa các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và các lực lượng thực thi nhiệm vụ khác theo luật định trên cùng một địa bàn. Có thể bổ sung cụ thể hóa nội dung này vào phần quy định về nguyên tắc phối hợp hoặc giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

Thứ sáu, về quyền hạn của bộ đội biên phòng được quy định tại Điều 15, cơ bản tôi nhất trí với các nội dung quy định tại Điều 15. Bên cạnh đó, tôi xin trao đổi thêm 2 nội dung:

Một là, cần quy định rõ tính chất của từng loại cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, quản lý an ninh tại từng loại cửa khẩu một cách rõ ràng, tránh chồng chéo

Hai là, tại khoản 3 Điều 15 quy định quyền hạn của bộ đội biên phòng được kiểm tra, kiểm soát, xử lý phương tiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Quy định như thế này còn khá chung chung và có khả năng sẽ có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh của lực lượng hải quan trong địa bàn hoạt động hải quan tại Điều 7 Luật Hải quan năm 2014 và các nghị định hướng dẫn tại cùng một khu vực biên giới cửa khẩu. Như vậy, cần xác định rõ phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, xử lý phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của bộ đội biên phòng tránh chồng chéo. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý, cụ thể hóa nội dung này đảm bảo tính thống nhất giữa các luật.

Cuối cùng, về trách nhiệm của HĐND, UBND các cấp quy định tại Điều 31. Tôi tán thành với ý kiến của đại biểu trước tôi đã phát biểu. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, mỗi cấp HĐND, UBND có mức độ thẩm quyền khác nhau, đặc biệt đối với thẩm quyền quyết định ngân sách nói chung, cho các hoạt động quốc phòng nói riêng. Đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý để phù hợp với các quy định về thẩm quyền của từng cấp HĐND, UBND trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng như các quy định về thẩm quyền quyết định ngân sách theo Luật Ngân sách, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam(17/09/2020 - 08:56)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)(11/09/2020 - 15:05)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(11/09/2020 - 14:58)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(22/06/2020 - 11:33)
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân(22/06/2020 - 11:14)
Bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV(22/06/2020 - 11:05)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:56)
Ý kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng)(22/06/2020 - 10:46)
Quốc hội thông qua thông qua 04 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam(22/06/2020 - 10:35)
Ý kiến phát biểu thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng(19/06/2020 - 10:02)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)(19/06/2020 - 09:53)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(19/06/2020 - 09:46)
Chuyển trang    
Trang số:  1/108
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế
Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về việc phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mức chi bồi dưỡng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng sau năm 2030
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng