Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3257486
Khách trực tuyến : 158
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
18/11/2020 - 09:45

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười


Buổi chiều thứ Ba, ngày 17/11/2020,
dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV tiến hành biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), kết quả:

- Về Điều 28 - Các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư: Có 465 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.47% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 445 đại biểu tán thành (bằng 92.32%), 14 đại biểu không tán thành (bằng 2.9%), 06 đại biểu không biểu quyết (bằng 1.24%).

- Về Điều 35 - Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Có 465 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.47% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 445 đại biểu tán thành (bằng 92.32%), 17 đại biểu không tán thành (bằng 3.53%), 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.62%).

- Về Điều 40 - Nội dung giấy phép môi trường: Có 461 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.64% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 435 đại biểu tán thành (bằng 90.25%), 12 đại biểu không tán thành (bằng 2.49%), 14 đại biểu không biểu quyết (bằng 2.9%).


- Về toàn bộ dự thảo Luật: Có 466 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.68% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 443 đại biểu tán thành (bằng 91.91%), 16 đại biểu không tán thành (bằng 3.32%), 07 đại biểu không biểu quyết (bằng 1.45%).

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 16 Chương, 171 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Riêng nội dung về đánh giá sơ bộ tác động môi trường được quy định trong Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021, bao gồm năm nội dung:

1. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với chiến lược bảo vệ môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan;

2. Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;

3. Nhận diện các yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm (nếu có);

4. Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;

5. Xác định những vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Đáng chú ý, về phạm vi điều chỉnh, Luật mới thông qua lần đầu tiên quy định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, Luật cũng quy định tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời bảo đảm được quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Luật mới thông qua cũng quy định các tiêu chí về môi trường như quy mô, công suất, yếu tố nhạy cảm về môi trường... để phân loại dự án đầu tư thành các nhóm: có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao; có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Bên cạnh đó, Luật mới thông qua đã đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án. Đồng thời, Luật mới thông qua được thiết kế khung chính sách hướng tới việc hình thành đạo luật về bảo vệ môi trường có tính tổng thể, toàn diện và hài hòa với hệ thống pháp luật về kinh tế - xã hội, đồng thời cải cách mạnh mẽ, cắt giảm hơn 40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 20 đến 85 ngày, góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành sẽ thay thế Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; đồng thời khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Điều 7 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 cũng hết hiệu lực thi hành.


Tiếp đó, Quốc hội tiến hành họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phiên bế mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy trình bày Tờ trình và Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này. Kết quả biểu quyết như sau: Có 466 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.68% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 465 đại biểu tán thành (bằng 96.47%), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21%). Với kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội, Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Nghị quyết của Quốc hội cũng quy định rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; đã nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này. Kết quả biểu quyết như sau: Có 464 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.27% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 460 đại biểu tán thành (bằng 95.44%), 02 đại biểu không tán thành (bằng 0.41%), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41%).

Tiếp theo, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV; đã nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này. Kết quả biểu quyết như sau: Có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.81% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 454 đại biểu tán thành (bằng 94.19%), 02 đại biểu không tán thành (bằng 0.41%), 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21%).

Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp, khẳng định, sau hai đợt làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với việc: thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến 4 dự án luật; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng và nhiều báo cáo khác; góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. “Kỳ họp tiếp tục khẳng định rõ nét tinh thần đoàn kết dân tộc, khí thế, nghị lực, quyết tâm cao để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định (Trân trọng kính mời quý vị và cử tri xem toàn văn phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân)./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp(12/04/2021 - 08:02)
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV(09/04/2021 - 09:11)
Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV(09/04/2021 - 09:01)
Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Phó Thủ tướng, 10 Bộ trưởng, 02 thành viên Chính phủ(08/04/2021 - 15:01)
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh(08/04/2021 - 09:53)
Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021(08/04/2021 - 08:47)
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội(07/04/2021 - 08:35)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước(07/04/2021 - 08:25)
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính(06/04/2021 - 10:27)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức(06/04/2021 - 10:16)
Toàn văn Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc(05/04/2021 - 15:11)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức(05/04/2021 - 11:16)
Chuyển trang    
Trang số:  1/114
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Phó Thủ tướng, 10 Bộ trưởng, 02 thành viên Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức
Toàn văn Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức
Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổ chức chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ kỳ tháng 4 năm 2021
Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng
Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc