Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003074
Khách trực tuyến : 88
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
15/12/2009 - 15:42
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, tổng biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố Hải Phòng năm 2010

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10/12/2009.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 55 /TTr-UBND và Đề án số 6920 /ĐA-UBND ngày 20/11/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án về biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước thành phố đến năm 2010 kèm theo Tờ trình số 55 /TTr-UBND ngày 20/11/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố với những nội dung chính sau:

1. Thông qua tổng biên chế hành chính năm 2010 của thành phố là 3.307 biên chế, trong đó dự phòng 14 biên chế để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2010.

2. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của thành phố là 28.650 biên chế, trong đó dự phòng 81 biên chế để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2010.

3. Trong trường hợp Bộ Nội vụ thông báo điều chỉnh giữa chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước với biên chế sự nghiệp nhà nước của Thành phố thì tổng biên chế hành chính nhà nước và sự nghiệp nhà nước của Thành phố được điều chỉnh tương ứng.

4. Tán thành các giải pháp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu tại Đề án số 6920 /ĐA-UBND ngày 20/11/2009 Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Nội vụ kế hoạch biên chế hành chính nhà nước; tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; khi sử dụng biên chế dự phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố phải thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân thành phố có liên quan đến lĩnh vực sử dụng biên chế dự phòng và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2010.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)