Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3001885
Khách trực tuyến : 334
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
15/12/2010 - 09:52

Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009; Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà n­ước năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Giá năm 2002;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 72 /TTr-UBND ngày 06/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Cơ bản nhất trí với Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2011 tại Tờ trình số 72 /TTr-UBND ngày 06/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố (có Bảng giá các loại đất kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 19, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoàn thiện Bảng giá đất, xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố trước khi ban hành quyết định giá đất năm 2011 trên địa bàn thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét cho ý kiến Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố trình sau khi đã tiếp thu và hoàn thiện để ban hành theo quy định của pháp luật, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Th­ường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã đ­ược Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)