Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003063
Khách trực tuyến : 80
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
28/07/2011 - 08:40

 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2011

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27 /TTr-UBND ngày 15/7/2011 và Báo cáo số 75 /BC-UBND ngày 24/6/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh ước thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2011; Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2011

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành Báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2011 và nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu sau đây:

Sáu tháng đầu năm, mặc dù nhiều khó khăn, nhất là do kinh tế thế giới chậm phục hồi; giá nguyên vật liệu chiến lược trên thị trường thế giới tăng cao, giá điện, giá xăng dầu điều chỉnh tăng, lãi suất ngân hàng cao, thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 11 /NQ-CP của Chính phủ, Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Với tinh thần chủ động của các cấp, các ngành, các đơn vị và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2011, đạt những kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khá so với cùng kỳ (9,89%). Các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Được mùa lớn, thu ngân sách tăng cao, thu hút đầu tư nước ngoài tăng nhiều, gấp 18 lần so với cùng kỳ năm 2010. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; không để xẩy ra đột xuất, bất ngờ. Thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực.

Thực hiện chủ đề năm về “Đô thị và đảm bảo an sinh xã hội” được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả bước đầu, trật tự đường hè, thoát nước, đô thị, chỉnh trang bến tàu khách có chuyển biến rõ. Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả, được sự đồng thuận cao của xã hội và tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo hướng bền vững. Nhìn chung, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Trung ương và của thành phố.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội thành phố còn một số hạn chế: tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (10,26%) và kế hoạch năm (12%). Tăng trưởng sản xuất công nghiệp không đạt kế hoạch, thấp hơn bình quân chung cả nước. Tiến độ một số dự án còn chậm, lượng khách du lịch giảm so với cùng kỳ (-2,2%). Lạm phát vẫn ở mức cao.

Chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất tín dụng tăng cao. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu. Chỉ số năng lực cạnh tranh giảm. Quản lý đất đai ở không ít địa phương bị buông lỏng, sai phạm. Giải phóng mặt bằng cho đầu tư còn chậm, nhiều vướng mắc chưa được kịp thời giải quyết dứt điểm. Phát triển và quản lý đô thị còn hạn chế về: trật tự hè đường, giao thông, xây dựng, cải tạo chung cư cũ... Tình trạng ô nhiễm môi trường khá phổ biến. Các cơ chế, chính sách đối với du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản, thu gom, xử lý rác thải nông thôn Nghị quyết Hội đồng nhân dân khóa XIII đề ra thực hiện còn hạn chế.

Một số tồn tại trong lĩnh vực văn hóa - xã hội chậm được khắc phục, như: bình ổn giá thuốc, chất lượng khám chữa bệnh, nhất là khám, chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế; tình trạng dạy thêm, học thêm, tuyển sinh, dư thừa biên chế giáo viên; giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách; thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa... đình công, ngừng việc tăng.

Triển khai thực hiện chủ đề năm 2011 “Đô thị và bảo đảm an sinh xã hội” còn chậm, chưa đồng bộ; chậm cụ thể hóa chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố bằng kế hoạch, đầu việc cụ thể gắn với trách nhiệm từng sở, ngành.

Những tồn tại, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: Cải cách hành chính chưa sâu rộng, tinh thần trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật công vụ, tính chuyên nghiệp của một bộ phận cán bộ công chức chưa đạt yêu cầu; phối hợp giải quyết công việc giữa các cấp, các ngành còn kém hiệu quả. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế.

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2011

Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chủ đề năm “Đô thị và bảo đảm an sinh xã hội”. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011 Hội đồng nhân dân thành phố đề ra.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011 và tập trung hơn cho những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Về kinh tế - ngân sách

Thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 11 /NQ- CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng cuối năm đạt kế hoạch đề ra.

Thực hiện các biện pháp cụ thể, hiệu quả đẩy nhanh và nâng chất lượng phát triển các ngành kinh tế, các doanh nghiệp, nhất là những ngành, doanh nghiệp gặp khó khăn. Tích cực tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, triển khai xây dựng, nâng cao năng lực hoạt động để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; điều hành công tác cung ứng, tiết giảm điện công khai, minh bạch; điều hòa hợp lý nhu cầu sử dụng điện giữa sản xuất và sinh hoạt.

Tập trung tạo thuận lợi, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thi công, vận hành để sớm đưa vào khai thác, ổn định, phát huy nhanh công suất thiết kế các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ, giai đoạn 2 Nhà máy bia Hà Nội tại huyện An Lão, Nhà máy Nhiệt điện, DAP. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng cuối năm đạt trên 26.776 tỷ đồng, bằng 54,7% kế hoạch năm.

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, nhất là các dự án lớn, trọng điểm. Tạo mọi thuận lợi cho đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình giao thông lớn có vai trò quan trọng tới sự phát triển của thành phố (đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường Tân Vũ - Lạch Huyện, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đường 356, Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng, Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Bắc Sông Cấm, đường nối Quốc lộ số 5 với Quốc lộ số 10, dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng). Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút, huy động đa dạng các nguồn vốn đầu tư phát triển. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, FDI và tạo thuận lợi cho đầu tư bằng vốn xã hội trong nước.

Duy trì, phát huy kết quả tích cực trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường xây dựng nông thôn mới. Triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông 2011 - 2012 với các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao; chủ động dự trữ vật tư bảo vệ thực vật, phòng trừ sâu bệnh; áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch gia súc, gia cầm. Bố trí kinh phí tương xứng và tích cực giải ngân cùng với giám sát để thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản, tăng cung hàng hóa thực phẩm. Làm tốt công tác thị trường, tạo thuận lợi đưa nông sản tới thẳng thị trường tiêu dùng, nâng hiệu quả cho nông dân và người dân. Chủ động phòng, chống hiệu quả thiên tai, lụt bão, tổ chức tốt tìm kiếm cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu; tập trung tu bổ, quản lý đê điều. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phát huy lợi thế thành phố cảng, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng, công ty tài chính lớn triển khai hoạt động tại Hải Phòng; đồng thời tăng cường quản lý, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật. Làm tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Ngân hàng, thị trường ngoại hối, vàng, nhằm góp phần tăng nguồn vốn huy động và cho vay tín dụng đúng mục đích sản xuất, kinh doanh; hạn chế cho vay lĩnh vực phi sản xuất và tiêu dùng. Tạo điều kiện phát triển thêm các trung tâm phân phối bán lẻ. Nâng cao năng lực dịch vụ cảng; bảo đảm tốt thông luồng tàu và tuyến đường vận chuyển, hiện đại hóa phương tiện bốc xếp, quản lý, giảm thời gian và chi phí của khách hàng. Bố trí kinh phí tương xứng để đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại, ngoại thương. Thực hiện đồng bộ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển du lịch; chú trọng tăng đầu tư cho quy hoạch, quảng bá, xúc tiến và tổ chức lễ hội du lịch; nâng chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng doanh nghiệp du lịch mạnh; tranh thủ tốt mùa du lịch biển; nâng cao chất lượng các tuyến, loại hình du lịch và chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có; xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng; đẩy nhanh xây dựng các công trình hạ tầng du lịch, nhất là ở Đồ Sơn, Cát Bà; sớm chuẩn bị tổ chức tốt Năm du lịch Quốc gia tại thành phố Hải Phòng năm 2013. Phấn đấu 6 tháng cuối năm hoàn thành và vượt kế hoạch năm; thu hút trên 2,58 triệu lượt khách du lịch, bằng 57,3% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1.227 triệu USD, bằng 54,1% kế hoạch năm.

Nỗ lực thu ngân sách, tiết kiệm và nâng hiệu quả chi ngân sách. Tăng cường thanh kiểm tra ngân sách nhà nước, tập trung xử lý nợ đọng thuế, tích cực tạo thêm nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách nội địa năm 2011 đạt trên 7.200 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kế hoạch năm. Điều chỉnh kịp thời các mức phí, lệ phí, giá tính thuế, giá cho thuê, bán tài sản nhà nước đã lạc hậu. Tăng hiệu quả thu từ đất. Quản lý chặt chẽ dự phòng ngân sách và nguồn tiết kiệm chi. Chi tập trung cho triển khai các chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm đô thị và chương trình xây dựng nông thôn mới. Sớm xây dựng dự toán ngân sách và khung giá đất năm 2012 bảo đảm sát hợp.

2. Tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm về chỉnh trang và phát triển đô thị; tăng cường, bảo đảm hiệu lực quản lý đô thị và quản lý tài nguyên môi trường

Khẩn trương tăng cường năng lực, phân cấp lập quy hoạch đô thị theo quy định của pháp luật để đẩy nhanh lập quy hoạch chi tiết các phường, thị trấn. Sớm hoàn thành Quy hoạch dải trung tâm thành phố; Quy hoạch chỉnh trang, mở rộng hè đường tại 3 tuyến đường Tô Hiệu, Đà Nẵng, Trần Nguyên Hãn; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế khu đô thị mới Hồ Sen - Cầu Rào 2 đoạn từ Cầu Rào 2 đến nút giao thông Nguyễn Văn Linh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm trật tự đô thị, thực hiện nghiêm quy hoạch; đẩy nhanh và đầu tư, nâng cao chất lượng thẩm định công trình xây dựng trong đô thị. Sớm nghiên cứu ban hành quy định quản lý kiến trúc đô thị. Tiếp tục sắp xếp, bảo đảm trật tự đường hè. Tăng cường quản lý giao thông đô thị. Khắc phục các điểm ùn tắc giao thông; tổ chức phân luồng giao thông hợp lý một số tuyến; tăng cường đầu tư, nâng cấp và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường nội thành; bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống biển báo, vạch, đèn, tín hiệu giao thông đô thị.

Tạo mọi thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển đô thị mới đã khởi công như: Khu đô thị - công nghiệp VSIP; Khu đô thị Our City đường Phạm Văn Đồng, Khu đô thị và tuyến đường 100m Lạch Tray Hồ Đông; Khu đô thị Tân Thành; Làng Việt kiều Anh.

Tập trung cải tạo đường hè, lắp đặt thêm đèn chiếu sáng đô thị. Khẩn trương lập các dự án đầu tư cải tạo đường hè, xây dựng hệ thống thoát nước khu vực đường Phan Đăng Lưu (quận Kiến An); hoàn thành lập dự án nâng cấp đồng bộ đường Ngô Gia Tự; dự án đầu tư hệ thống thoát nước khu vực ngã 3 Đình Vũ. Tích cực triển khai khởi công dự án cải tạo, nâng cấp dải trung tâm thành phố và các cửa ô. Tập trung tăng cường bảo dưỡng, cải thiện năng lực hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phục vụ dân sinh. Chú trọng đầu tư, phát triển, nâng hiệu quả quản lý, cải tạo quỹ nhà ở của nhà nước, nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp, sinh viên và công nhân. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư; xã hội hóa đầu tư xây dựng lại, thay thế các khu chung cư cũ, xuống cấp bằng các khu chung cư cao tầng, hiện đại.

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thành phố. Kịp thời hoàn thành đề án quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015; đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà. Kiên quyết thu hồi đất đối với những dự án được giao đất song chậm triển khai đầu tư. Có biện pháp nâng hiệu quả sử dụng đất; quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, thực hành tiết kiệm đất. Thực hiện tốt quy chế mới về đấu giá đất, đảm bảo hiệu quả thu ngân sách cao từ đất đấu giá. Sớm có chủ trương, cơ chế xử lý, đưa vào sử dụng hiệu quả, đúng quy hoạch quỹ đất 03 trong địa bàn đô thị mới.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Làm tốt tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các khu công nghiệp bảo đảm tuân thủ pháp luật về môi trường; thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường nước, không khí; xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Tiếp tục có kế hoạch cụ thể di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm, nhất là các nhà máy, cơ sở công nghiệp ra khỏi khu vực nội thành. Tích cực thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về chất thải rắn ở nông thôn; cải tạo và xử lý môi trường trên các hồ điều hòa, kênh thoát nước bị ô nhiễm; giải quyết úng ngập trong các khu dân cư đô thị, trong đó giải quyết xong 2 điểm còn lại úng lụt nặng trong nội đô. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp nhận nguồn vốn từ Quỹ bảo vệ môi trường để thực hiện đổi mới công nghệ thân thiện môi trường. Thành lập Quỹ bảo vệ môi trường thành phố, xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường thành phố. Phấn đấu tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom xử lý hợp vệ sinh đạt trên 92%.

3. Đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa - xã hội

Tập trung tăng cường các biện pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị tương xứng yêu cầu chủ đề năm. Nhất là thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo, đối tượng chính sách, người dân bị thu hồi đất, người cao tuổi. Kịp thời điều chỉnh mức trợ cấp theo biến động của giá cả thị trường; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Tích cực thực hiện kế hoạch bình ổn giá hàng hóa thiết yếu, ngăn chặn hiệu quả tùy tiện nâng giá, nhất là hàng thực phẩm tại các chợ dân sinh. Thực hiện có hiệu quả đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020”. Phấn đấu 6 tháng cuối năm giải quyết việc làm cho 24.656 lượt lao động, bằng 50,3% kế hoạch năm.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng, chống hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Tăng cường các hoạt động thanh, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm. Thực hiện hỗ trợ kinh phí cho cán bộ y tế thôn, đội theo Quyết định 175 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu về dân số - kế hoạch hóa gia đình, kiềm chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011 - 2012, tích cực khắc phục tồn tại về giáo viên, giáo viên hợp đồng lâu năm chưa được tuyển dụng, cơ sở vật chất và chú trọng giáo dục toàn diện, bảo đảm chất lượng. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập phát triển; kiểm tra, đánh giá kết quả phổ cập bậc trung học và nghề. Rà soát và chấn chỉnh những khoản thu trong giáo dục, bảo đảm đúng pháp luật; xem xét việc miễn giảm học phí cho học sinh các xã đảo theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thành việc cải tạo nâng cấp, xây mới các trường học mầm non theo kế hoạch năm 2011. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là khu vực ngoại thành, hải đảo, địa bàn khó khăn. Sớm hoàn thành quy hoạch các khu vui chơi giải trí công cộng cho nhân dân, đặc biệt cho trẻ em theo Chương trình hành động Quốc gia, thành phố Vì trẻ em.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, lao động người nước ngoài. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn và giải quyết nhanh, hiệu quả các cuộc đình công, ngừng việc tập thể. Sớm đưa vào hoạt động và khai thác hiệu quả Sàn giao dịch việc làm.

Đẩy nhanh tiến độ giám định hồ sơ công nhận đối tượng nhiễm chất độc da cam. Đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện đúng, đủ Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, truy thu nợ đọng bảo hiểm; hoàn thiện quy trình, tạo thuận lợi hơn trong cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; tích cực vận động tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cưới, việc tang, lễ hội; đầu tư kinh phí cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực hiện nếp sống văn hóa; tích cực triển khai cụ thể xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước diễn ra trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng kháng chiến. Phối hợp với các cơ quan Trung ương và Bộ tư lệnh Hải quân thực hiện tốt kỷ niệm 50 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các loại hình dịch vụ văn hóa có ảnh hưởng xấu.

Chú trọng duy trì hiệu quả thường xuyên phòng, chống các tệ nạn xã hội và HIV/AIDS; tăng cường quản lý, giáo dục đối tượng tệ nạn ma túy, mại dâm trong các trung tâm giáo dục - lao động xã hội, nâng cao hiệu quả cai nghiện tại cộng đồng.

4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền

Xây dựng đề án trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục cán bộ, công chức; nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền các cấp; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Kiện toàn và nâng hiệu lực quản lý của Uỷ ban nhân dân các cấp, hướng dẫn cụ thể, phát huy vai trò giám sát của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đối với hoạt động của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm giải quyết nhanh mọi thủ tục hành chính, nhất là về quy hoạch, xây dựng, đất đai, đầu tư, đấu giá tài sản, đấu giá đất. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tổ chức, đơn vị.

Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp, đảm bảo ổn định trật tự xã hội. Chỉ đạo thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện; tập trung vào việc thực hiện các quy định công khai minh bạch trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, kiện toàn hệ thống tổ chức để nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy tư pháp. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức và hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố.

5. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2011. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt II năm 2011. Tăng cường công tác nắm tình hình, không để hình thành tổ chức chính trị phản động, các hoạt động khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố trong 6 tháng cuối năm. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 86 KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới. Tổ chức lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trên các vùng biển đảo của thành phố.

6. Tiếp tục chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai Quyết định số 1567 /QĐ-TTg ngày 31/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 32 NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao chất lượng dự báo, xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, bảo đảm tính tích cực, khả thi, đúng theo sự chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với thực tiễn của thành phố.

7. Về Đề án ban hành phí bến, bãi đối với hoạt động kinh doanh, dịch vụ hàng tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng qua kho ngoại quan trên địa bàn thành phố:

Uỷ quyền Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố kịp thời giúp Hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra, xem xét, quyết định đề án của Uỷ ban nhân dân thành phố trình để quyết định ban hành phí bến, bãi đối với hoạt động kinh doanh, dịch vụ hàng tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng qua kho ngoại quan trên địa bàn thành phố vào thời điểm phù hợp, đúng quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, quán triệt, tổ chức để đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2011./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)