Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003090
Khách trực tuyến : 97
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
28/07/2011 - 08:49

Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND về ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND; Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND; Nội quy kỳ họp của HĐND thành phố khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Xét Tờ trình số 02 /TTr-HĐND ngày 11/7/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá XIV(nhiệm kỳ 2011 - 2016), ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành các quy chế và nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016, gồm:

1. Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV.

2. Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV.

3. Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Căn cứ vào các quy chế ban hành theo Nghị quyết này, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng quy chế làm việc.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2011./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành
Quy che cua Thuong truc.doc
Quy che dai bieu.doc
Noi quy ky hop.doc

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)