Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003072
Khách trực tuyến : 86
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
28/07/2011 - 08:52

Nghị quyết số 12 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2009/NQ- HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 25 /TTr-UBND ngày 08/7/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2010 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước, không bao gồm chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương: 44.096.583.973.742 đồng (Bốn mươi bốn nghìn không trăm chín mươi sáu tỷ, năm trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi ba nghìn, bảy trăm bốn mươi hai đồng).

Trong đó:

-Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 33.918.024.995.572 đồng (Ba mươi ba nghìn chín trăm mười tám tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm chín mươi lăm nghìn, năm trăm bảy mươi hai đồng).

- Thu ngân sách nội địa cân đối ngân sách: 6.149.481.243.563 đồng (Sáu nghìn một trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu, hai trăm bốn mươi ba nghìn, năm trăm sáu mươi ba đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 9.649.438.885.123 đồng (Chín nghìn sáu trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn, một trăm hai mươi ba đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.619.086.060.357 đồng (Chín nghìn sáu trăm mười chín tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu, không trăm sáu mươi nghìn, ba trăm năm mươi bảy đồng).

4. Chênh lệch thu, chi các cấp ngân sách: 30.352.824.766 đồng (Ba mươi tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, tám trăm hai mươi bốn nghìn, bảy trăm sáu mươi sáu đồng).

Bao gồm:

- Ngân sách thành phố: 1.950.698.000 đồng

- Ngân sách các quận, huyện: 4.655.824.072 đồng

- Ngân sách các xã, phường, thị trấn: 23.746.302.694 đồng

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố

1. Tiếp tục điều hành ngân sách thành phố theo hướng tiết kiệm, cả trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, trên cơ sở đó tập trung nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương. Tích cực huy động thêm các nguồn tài chính ngân sách, nhất là cho đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển thành phố. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, rà soát và điều chỉnh tập trung vốn cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước làm cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư, phục vụ công tác quy hoạch và phê duyệt dự án đầu tư mới.

2. Tập trung phát triển kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả trong điều kiện hội nhập, tạo đột phá trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững. Tăng cường công tác kiểm soát giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ. Rà soát, đánh giá tình hình cung cầu các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống, trước hết là các mặt hàng thiết yếu giữ ổn định giá cả thị trường.

3. Chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý, điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2011./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)