Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003144
Khách trực tuyến : 103
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
28/07/2011 - 08:57

Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm (2011 - 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28 /TTr-UBND ngày 15/7/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm 2011 - 2015; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm (2011 - 2015)

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành và quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng 5 năm (2011 - 2015) do Uỷ ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố (theo văn bản và bảng biểu kế hoạch đính kèm) và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu phát triển chung đến năm 2015

Phát huy toàn diện, đồng bộ các yếu tố tiềm năng, lợi thế của thành phố cảng, tập trung cao mọi nguồn lực đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tạo bước phát triển đột phá; phấn đấu để Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng theo hướng văn minh, hiện đại vào năm 2015; có kinh tế phát triển nhanh, bền vững; đô thị phát triển xứng tầm là đô thị loại I, đô thị trung tâm cấp quốc gia; phát triển văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng - an ninh được tăng cường và củng cố vững chắc; đảm bảo tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội; tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015

a) Các chỉ tiêu kinh tế

1) Phấn đấu để tỷ trọng GDP của Hải Phòng trong GDP của cả nước đạt mức 5,1 - 5,2%, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 13 - 13,5%/ năm. Trong đó: tốc độ tăng bình quân GDP ngành dịch vụ đạt khoảng 14,4 - 15%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 12,7 - 13,7%/năm; nông - lâm - thủy sản tăng 4,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá với tỷ trọng dịch vụ 57%, công nghiệp - xây dựng 37%, nông - lâm - thuỷ sản 6%.

2) GDP bình quân (giá hiện hành) đạt khoảng 3.000 USD/người;

3) Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng bình quân 13,5 - 14,5%/năm;

4) Giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản tăng 5,5 - 6%/năm;

5) Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4 tỷ USD, tốc độ tăng bình quân 15,6%/năm;

6) Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 70 nghìn tỷ đồng; trong đó: thu ngân sách nội địa đạt trên 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 12,7%/năm;

7) Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2011 - 2015 đạt từ 200 đến 220 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ trên tổng GDP đạt khoảng 45% ;

8) Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng trên địa bàn đạt trên 50 triệu tấn;

9) Thu hút từ 7,4 đến 7,6 triệu lượt khách du lịch;

10) Năng suất lao động xã hội năm 2015 gấp 1,7 đến 1,8 lần năm 2010;

b) Các chỉ tiêu xã hội:

1) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân dưới 1%/năm;

2) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân mỗi năm trên 1%;

3) Giải quyết việc làm cho 255 nghìn lao động trong giai đoạn 2011 - 2015, bình quân 51 nghìn lao động/năm;

Cơ cấu lao động đến năm 2015 trong các ngành kinh tế dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông, lâm, thuỷ sản là 34,2% - 35,6% - 30,2%.

4) Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị duy trì mức 4%, phấn đấu nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn đạt 85%;

5) Tỷ lệ lao động qua đào tạo ở các trình độ đạt trên 75% (trong đó đào tạo nghề đạt 60%) trong tổng số lao động;

6) Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 100%; tỷ lệ học sinh vào lớp 1, lớp 6 đúng độ tuổi đạt 100%;

7) Tỷ lệ dân số đô thị đạt 75%;

8) Có 30% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới);

c) Các chỉ tiêu môi trường:

1) 100% số hộ gia đình ở thành thị và trên 95% số hộ gia đình ở nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh;

2) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý hợp vệ sinh: đô thị đạt 95%; khu vực nông thôn đạt 70%; tại các làng nghề được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường 70%; 100% chất thải rắn nguy hại y tế được thu gom và xử lý theo quy định;

3) 100% cơ sở sản xuất mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường;

4) 100% các huyện có bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh.

Điều 2. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 5 năm

1. Nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá

a) Tập trung xây dựng, tạo sự phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị:

Giải quyết các ách tắc về hạ tầng; nhất là hạ tầng giao thông của thành phố cảng. Đẩy nhanh quá trình thực hiện các công trình đầu mối giao lưu quốc tế trên địa bàn thành phố, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật; các dự án hạ tầng kinh tế chiến lược. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đê quai lấn biển Vinh Quang - Tiên Lãng và chuẩn bị đầu tư dự án sân bay quốc tế; xây dựng dự án và chuẩn bị nguồn vốn cho các công trình giao thông quan trọng: cầu Bính 2 qua sông Cấm, cầu Niệm 2 tạo sự kết nối đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội giữa các khu vực đô thị.

b) Ưu tiên tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững:

Tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đặc biệt là nguồn lực chất lượng cao. Có cơ chế, chính sách ưu tiên, tập trung phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ khoa học và công nghệ đầu ngành có trình độ chuyên môn cao, có tính chuyên nghiệp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt; đội ngũ doanh nhân và lao động có tay nghề cao cho các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội trọng tâm của thành phố.

c) Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, gắn chặt và đồng bộ với tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện dân chủ ở cơ sở:

Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, tạo môi trường thông thoáng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào vào hoạt động điều hành, quản lý; tiếp tục sắp xếp, tinh giảm bộ máy quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng công tác hành chính trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong giải quyết công việc hành chính; đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả hơn nữa cơ chế "một cửa" ở cả 3 cấp. Quy định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã, có cơ chế thu hút nhân tài về làm việc tại cơ sở, tạo nguồn lãnh đạo các ngành, cấp, từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; có các biện pháp xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi lợi dụng chức quyền tham nhũng, lãng phí khi thực hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

2. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

a) 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển

b) 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm vphát triển cơ sở hạ tầng; quản lý phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

c) 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội.

d) 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tài nguyên môi trường và phát triển bền vững.

đ) 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Điều 3. Về Kế hoạch đầu tư 5 năm (2011 - 2015) và Danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015

Hội đồng nhân dân thành phố quyết định Kế hoạch đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng 5 năm (2011 - 2015) và Danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 trình tại kỳ họp (Có Danh mục kèm theo).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp để hoàn thiện, sớm ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm (2011 - 2015).

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 5 năm (2011 - 2015) và cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm trình Hội đồng nhân dân thành phố và tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành Kế hoạch phát triển 5 năm với kết quả cao nhất.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, quán triệt, tổ chức để đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2011./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)