Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2266129
Khách trực tuyến : 53
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
24/12/2011 - 11:04

Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành hệ thống định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên;

Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 01/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 56.670.000 triệu đồng. Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 47.220.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 9.450.000 triệu đồng.

2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 8.517.582 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.639.900 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 6.626.452 triệu đồng. Trong đó bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, đảm bảo tỷ lệ tăng đối với lĩnh vực giáo dục -đào tạo, khoa học công nghệ, môi trường theo Nghị quyết Quốc hội; còn lại chủ yếu bố trí nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, chế độ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ- CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ; ưu tiên nguồn thực hiện các đề án, chương trình theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố: Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non, Nghị quyết số 12/2009/NQ- HĐND về cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện; Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp thu gom và xử lý chất thải rắn ở nông thôn, Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản và Quyết định số 800 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới.

- Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính : 1.700 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách địa phương : 249.530 triệu đồng.

3. Tổng các khoản thu - chi quản lý qua ngân sách theo quy định: 742.600 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn thu xổ số kiến thiết : 18.500 triệu đồng.

- Học phí, viện phí : 550.000 triệu đồng.

- Phí để lại của các đơn vị : 42.000 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại theo quy định : 53.600 triệu đồng.

- Các khoản thu huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng: 78.500 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 có biểu kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Dự toán đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và tập trung chỉ đạo:

1. Các cấp, ngành, các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các biện pháp đơn giản hoá, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng,... nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh.

2. Tăng cường quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước. Tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật tài chính về thu nộp ngân sách nhằm phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế để chấn chỉnh kịp thời. Có biện pháp cụ thể, quyết liệt xử lý các vướng mắc về nợ đọng thuế. Áp dụng các biện pháp tích cực, cụ thể, hiệu quả để chống thất thu thuế, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ, đất đai, tài nguyên còn nhiều tiềm năng thu. Công an thành phố chủ động, tích cực giải quyết nạn số đề góp phần đẩy mạnh thu từ xổ số. Các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn chủ động, tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu trọng điểm, bám sát sự phát triển, diễn biến của từng khu vực kinh tế; thường xuyên phân tích, đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến tăng, giảm nguồn thu nhằm chủ động phát hiện, thu kịp thời, đúng luật định. Thực hiện các giải pháp để tăng thu trong lĩnh vực dịch vụ, đất đai.

3. Tiếp tục điều hành ngân sách năm 2012 theo hướng tiết kiệm, cả trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, trên cơ sở đó tập trung nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước làm cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách, hiệu quả đầu tư, phục vụ công tác quy hoạch và phê duyệt dự án đầu tư mới. Ngân sách tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở một số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội chưa phát triển (khu vực xa trung tâm thành phố, có tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng còn hạn chế...); ưu tiên chi thực hiện nội dung chủ đề năm; bố trí kinh phí tổ chức Lễ hội Hoa Phượng lần thứ nhất, chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia 2013; ưu tiên triển khai các chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp, nông thôn, dự án về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nhằm tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống.

Điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần tỷ trọng đầu tư công bằng tăng cường biện pháp huy động nang tỷ trọng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và từ các thành phần kinh tế khác đầu tư hạ tầng kinh tế- xã hội có khả năng thu hồi vốn. Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của các dự án đầu tư theo đúng mục tiêu; chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Cân đối vốn ưu tiên cho các dự án hoàn thành và xử lý giảm nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của từng cấp.

Các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách chi thường xuyên được duyệt theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện tốt công tác khoán chi hành chính theo Nghị định số 130 /NĐ-CP và Nghị định số 43/NĐ- CP của Chính phủ; hạn chế việc chi cho lễ hội, tham quan... Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo sâu sát việc không bổ sung chi thường xuyên; không sử dụng dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu (nếu có) cho những nhiệm vụ chưa thật cần thiết; tập trung cho các nhiệm vụ cấp bách phát sinh như phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, các chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố.

4. Các cấp, ngành, đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý, điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về công khai ngân sách theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ- BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình quản lý tài chính ngân sách.

Điều 3. Để thực hiện tốt dự toán ngân sách, cần quyết định kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố phát sinh giữa 2 kỳ họp theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưaTin mới
Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và ký giao ước thi đua năm 2018
Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tổ chức hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)
Thường trực HĐND thành phố họp đánh giá kết quả công tác tháng 3 và quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II/2018
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Ban Đô thị HĐND thành phố làm việc với UBND quận Hải An
Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng lấy ý kiến tham gia góp ý xây dựng dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Luật An ninh mạng
Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng HĐND thành phố năm 2018
Thường trực HĐND thành phố họp đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018
Ban Đô thị HĐND thành phố làm việc với Sở Giao thông Vận tải
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố thăm và chúc Tết các tập thể, gia đình tiêu biểu
Ban Pháp chế làm việc với Công an thành phố
Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
Ban Đô thị HĐND thành phố giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng và trang trí ánh sáng dịp Tết Nguyên đán năm 2018
Văn phòng HĐND thành phố tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND thành phố họp đánh giá công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2018