Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2841228
Khách trực tuyến : 80
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
07/08/2012 - 15:29

Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về số lượng, phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 14/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ- CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ- CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người không hoạt động chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 73/2009/NĐ- CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều thi hành Pháp lệnh Công an xã”;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT- BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 159/2005/NĐ- CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT- BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27/5/2010 của liên bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Thông tư số 12/2010/TT- BCA ngày 8/4/2010 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2009/NĐ- CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ về Công an xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số 32 /TTr- UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 và Đề án số 3859/ĐA-UBND ngày 26/6/2012 của UBND thành phố về tổ chức, biên chế, phụ cấp, bồi dưỡng hàng tháng đối với công an xã thành phố Hải Phòng và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND thành phố:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Số lượng Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thành phố Hải Phòng năm 2012 là 1.646 người. Trong đó:

- 188 Phó Trưởng Công an xã.

- 291 Công an viên làm nhiệm vụ thường trực.

- 1.167 Công an viên phụ trách thôn.

(Có danh sách từng huyện theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên.

- Phó Trưởng Công an xã hưởng phụ cấp hàng tháng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung và hỗ trợ hàng tháng là 300.000đ/người/tháng.

- Nâng phụ cấp hàng tháng từ hệ số 0,6 lên hệ số 0,8 và hỗ trợ hàng tháng là 200.000đ/người/tháng đối với Công an viên làm nhiệm vụ thường trực và công an viên phụ trách thôn.

- Các chế độ khác đối với công an xã được quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2012. Bãi bỏ Khoản 2 (Điểm 2.1 về Phó Trưởng công an xã; Điểm 2.3 về Công an viên), Điều 1 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 07/5/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIII về mức phụ cấp đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 01 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2011(07/08/2012 - 15:53)
Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2020(07/08/2012 - 15:51)
Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:48)
Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016; định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:44)
Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:41)
Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:39)
Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên và kéo dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:33)
Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về số lượng, phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:29)
Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:24)
Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2012(07/08/2012 - 15:14)
Tin mới
Văn phòng HĐND thành phố tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Bầu, công bố, chỉ định Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND thành phố
Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV thành công tốt đẹp
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 05/12 (phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 05/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 04/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 04/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thành phố năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo của Ban Đô thị HĐND thành phố về kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020