Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2934347
Khách trực tuyến : 584
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
07/08/2012 - 15:41

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 773/ 2009/ NQ - UBTVQH12 ngày 31/3/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội qui định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của UBTVQH, Văn phòng Quốc hội, cơ quan trực thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và Công văn số 261/BCTĐB ngày 07/11/2007 của Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn ban hành Nghị quyết về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/12/2011của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2012 và Đề án số 01/ĐA-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

1. Quy định chung

a) Việc chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp phải được xây dựng trong dự toán ngân sách hàng năm được HĐND các cấp thông qua, đảm bảo kịp thời, thống nhất mức chi, mục chi, đối tượng chi trên cơ sở chế độ, định mức được quy định tại Nghị quyết này và các các quy định khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b) Đại biểu HĐND và các cá nhân không phải là đại biểu HĐND được mời tham gia các hoạt động của HĐND được hưởng chế độ quy định trong Nghị quyết này từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND.

c) Sử dụng kinh phí hiệu quả, thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí.

d) Kinh phí hoạt động của HĐND cấp nào bảo đảm hoạt động của HĐND cấp đó theo các nhiệm vụ chi được phân cấp.

2. Nội dung và mức chi

Nội dung và mức chi hoạt động của HĐND thành phố, HĐND huyện Bạch Long Vĩ và HĐND xã, thị trấn (có phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Kinh phí thực hiện

Cấp bổ sung ngân sách năm 2012 là 2.218 triệu đồng (Hai tỷ, hai trăm mười tám triệu đồng), từ nguồn vượt thu ngân sách thành phố năm 2011; trong đó cấp bổ sung cho hoạt động HĐND huyện Bạch Long Vĩ 118 triệu, HĐND các xã, thị trấn 2.100 triệu đồng. Các năm ngân sách tiếp theo tính vào dự toán hàng năm của ngân sách các cấp để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Thường trực HĐND, UBND thành phố, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, Thư ký kỳ họp HĐND thành phố; Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước Hải Phòng; HĐND, UBND huyện Bạch Long Vĩ, Kho Bạc các huyện, quận; HĐND, UBND xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND thành phố, Sở Tài chính giúp HĐND thành phố điều chỉnh mức chi cho phù hợp với quy định mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

Giao Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu của HĐND, đại biểu HĐND thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2012, có hiệu lực thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2012. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND thành phố khóa XIII về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng ./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành
Phụ lục kèm theo: PL-NQchiHDND.doc

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 01 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2011(07/08/2012 - 15:53)
Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2020(07/08/2012 - 15:51)
Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:48)
Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016; định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:44)
Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:41)
Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:39)
Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên và kéo dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:33)
Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về số lượng, phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:29)
Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:24)
Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2012(07/08/2012 - 15:14)
Tin mới
Thường trực HĐND thành phố làm việc tại Sở Y tế
Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố
HĐND thành phố khóa XV tiến hành kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa XV
Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tiếp xúc kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Nghị quyết số 01 /NQ-HĐND về việc tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020)
Nghị quyết số 02 /NQ-HĐND về việc tán thành Đề án khoanh vùng để quản lý, lập quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng
Nghị quyết số 03 /NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên
Nghị quyết số 04 /NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ số 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền
Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình (Km0-Km19+645)
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con
Nghị quyết số 07 /NQ-HĐND quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nút giao thông ngã 5 Kiến An