Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2934338
Khách trực tuyến : 577
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
07/08/2012 - 15:51

Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2020

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31/12/2004;

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND và Đề án số 4265/ĐA-UBND ngày 11/7/2012 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Đề án số 4265/ĐA-UBND ngày 11/7/2012 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2020, trình Hội đồng nhân dân thành phố và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

Những năm qua, thành phố Hải Phòng đã triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Luật Đất đai năm 2003, công tác quản lý và sử dụng đất của thành phố đã có những chuyển biến và đạt những kết quả nhất định như: cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp giao lâu dài cho nông dân; việc giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch, kế hoạch; bổ sung, hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách, nhất là về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư; kiện toàn một bước quan trọng tổ chức bộ máy và cán bộ ngành quản lý đất đai. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông, ven biển chưa được quan tâm đúng mức; tồn tại về giao đất ở, khu dân cư nông thôn những năm trước đây chưa được giải quyết dứt điểm; việc giao đất trái thẩm quyền còn xảy ra ở nhiều địa phương gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài; tình trạng vi phạm Luật Đất đai còn diễn biến phức tạp; hiệu quả sử dụng đất hiệu quả còn thấp và chưa phát huy cao nguồn lực từ đất cho đầu tư phát triển thành phố, còn để đất hoang hóa, ...

Thời gian tới, cần tập trung tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng với mục tiêu và giải pháp cơ bản sau đây:

1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực, trình độ quản lý nhà nước về đất đai của các cấp trên địa bàn thành phố; đảm bảo công tác quản lý nhà nước về đất đai chặt chẽ, đúng pháp luật, tạo chuyển biến tích cực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên đất đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tiết kiệm, bảo vệ môi trường; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi vi phạm pháp luật về đất đai; phát huy cao nguồn lực từ tài nguyên đất góp phần thực hiện mục tiêu chung để đến năm 2015 Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng theo hướng văn minh, hiện đại.

2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2012 - 2015:

- Kiện toàn và từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý đất đai cấp xã theo hướng chính quy đáp ứng yêu cầu chuyên môn, năng lực quản lý, thực thi đúng pháp luật, đảm bảo cập nhật, chỉnh lý biến động kịp thời, xác định đúng chủ sử dụng từng thửa đất.

- Quản lý chặt chẽ các quỹ đất đã đưa vào sử dụng, đảm bảo đúng mục đích, chuyển đổi nâng cao hiệu quả sử dụng đúng quy định, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu kinh tế xây dựng phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới. Đưa quỹ đất chưa sử dụng (khoảng 3.700 ha, chiếm 2,44% tổng diện đất tự nhiên) vào khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả; rà soát, đánh giá đúng thực trạng 6.000 ha đất bãi bồi ven sông, ven biển, đề ra kế hoạch đưa vào khai thác, sử dụng đúng quy hoạch, đúng pháp luật, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, thực hiện công bằng, góp phần ổn định nông thôn; bảo đảm giữ 38.060 ha đất trồng lúa theo chỉ tiêu phân giao của Chính phủ.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với mọi đối tượng; xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai toàn thành phố; thí điểm xây dựng hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trên địa bàn quận Ngô Quyền và huyện Thủy Nguyên theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Quỹ phát triển đất.

- Tập trung xử lý dứt điểm việc sử dụng đất trái pháp luật, tồn tại về giao đất ở cho công dân khu vực nông thôn và khu vực mới đô thị hóa tại các quận, huyện; đưa nhanh diện tích đất đã giao, đã cho thuê vào sử dụng đúng pháp luật; thu hồi đất đai có vi phạm được phát hiện qua đợt kiểm tra theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và đất chậm đưa vào sử dụng. Thu hồi hết quỹ đất 10% đối với các dự án phát triển nhà ở đã thực hiện theo các Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

- Phấn đấu thực hiện giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, đúng pháp luật, giảm tối đa khiếu kiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Giai đoạn 2016- 2020:

- Hoàn thành việc kiện toàn và chuẩn hóa chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở cả 3 cấp trên toàn thành phố, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và năng lực quản lý, thực thi đúng pháp luật theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập quốc tế.

- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất thuộc thẩm quyền của thành phố phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế phát triển của thành phố trong giai đoạn này.

- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2016 - 2020. Thu hồi triệt để diện tích đất do các tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai; chấm dứt tình trạng giao đất, cho thuê, sử dụng đất trái pháp luật, kém hiệu quả, lãng phí nguồn tài nguyên đất.

3. Nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất.

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai trong cộng đồng: tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai phù hợp với từng đối tượng.

- Tập trung tăng cường và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai:

+ Thể chế và hoàn thiện hệ thống văn bản quy trình, quy chế về quản lý và sử dụng tài nguyên đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, phù hợp với yêu cầu; cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí đối với tổ chức và công dân.

+ Có quy định để thực hiện quy hoạch sử dụng đất đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành; không giao đất cho các dự án sản xuất phi nông nghiệp ngoài quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, làng nghề; giao đất, cho thuê đất đúng nhu cầu sử dụng đất hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư.

- Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai toàn thành phố, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về đất đai.

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo hướng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, năng lực quản lý, hội nhập quốc tế.

- Ưu tiên tăng đầu tư ngân sách từ nguồn thu từ đất cho sự nghiệp quản lý đất đai, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai toàn thành phố và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đổi mới cơ chế, chính sách tài chính về quản lý đất đai để phát huy tối đa nguồn lực từ đất phù hợp với chủ trương kinh tế hóa Ngành Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của Trung ương.

- Lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Quỹ phát triển đất.

- Kịp thời điều chỉnh giá tính thuế, cho thuê đất; thực hiện tốt đấu giá đất trên cơ sở hoàn thiện phân cấp, quy chế đấu giá đất.

- Tăng cường pháp chế trong quản lý đất đai:

+ Xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; kiên quyết thu hồi đất do vi phạm.

+ Đề cao trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức quản lý nhà nước về đất đai.

+ Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện kéo dài về đất đai. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của thành phố trong việc giải quyết khiếu kiện về đất đai.

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, trọng tâm là dân chủ ở cấp xã trong thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong các khâu công việc, đảm bảo đúng quy trình, khắc phục những sai sót làm thiệt hại đến quyền lợi của người sử dụng đất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn, UBND các cấp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố, Đại biểu HĐND thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hải Phòng khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2012, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND thành phố thông qua./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 01 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2011(07/08/2012 - 15:53)
Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2020(07/08/2012 - 15:51)
Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:48)
Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016; định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:44)
Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:41)
Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:39)
Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên và kéo dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:33)
Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về số lượng, phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:29)
Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:24)
Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2012(07/08/2012 - 15:14)
Tin mới
Thường trực HĐND thành phố làm việc tại Sở Y tế
Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố
HĐND thành phố khóa XV tiến hành kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa XV
Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tiếp xúc kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Nghị quyết số 01 /NQ-HĐND về việc tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020)
Nghị quyết số 02 /NQ-HĐND về việc tán thành Đề án khoanh vùng để quản lý, lập quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng
Nghị quyết số 03 /NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên
Nghị quyết số 04 /NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ số 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền
Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình (Km0-Km19+645)
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con
Nghị quyết số 07 /NQ-HĐND quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nút giao thông ngã 5 Kiến An