Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2746071
Khách trực tuyến : 37
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
28/07/2014 - 16:33

Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Kết luận số 72 KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về quản lý nợ công; Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước và Thông tư số 203/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTC; Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020 và Đề án số 5079/ĐA-UBND ngày 14/7/2014 kèm theo; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-KTNS ngày 15/7/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án số 5079/ĐA-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020 với một số nội dung sau:

1. Tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tên trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng.

2. Mục đích phát hành: Tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố; góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3. Khối lượng phát hành: Tổng khối lượng phát hành với giá trị tối đa là 2.000 tỷ đồng (bằng tiền Việt Nam).

Căn cứ vào khối lượng được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép phát hành tại từng thời điểm để xác định khối lượng cụ thể sẽ phát hành.

4. Lãi suất: Dự kiến mức lãi suất phát hành trái phiếu thấp hơn hoặc bằng 7%/năm. Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt phát hành.

5. Kỳ hạn trái phiếu: Từ 05 năm đến 10 năm.

6. Nguồn thanh toán vốn gốc và lãi: Nguồn vốn thanh toán lãi và vốn gốc trái phiếu được đảm bảo từ nguồn vốn đầu tư ngân sách thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo thanh toán gốc và lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho chủ sở hữu trái phiếu khi đến hạn.

7. Phương án sử dụng nguồn vốn huy động từ trái phiếu:

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được nộp vào ngân sách thành phố để làm nguồn vốn đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Việc quản lý, thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với các dự án đầu tư phát triển sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; bảo đảm phát triển nguồn thu ngân sách tạo nguồn thanh toán trái phiếu đúng hạn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định các nội dung cụ thể trong quá trình xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành đúng quy định của pháp luật báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Nghị quyết này tổ chức phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu phục vụ đầu tư xây dựng dự án có ý nghĩa liên tỉnh thuộc nhiệm vụ chi của Trung ương giao thành phố thực hiện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2014./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất(06/04/2016 - 16:28)
Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về thông qua Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng(06/04/2016 - 16:26)
Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030(06/04/2016 - 16:24)
Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công(06/04/2016 - 16:21)
Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030(25/12/2015 - 09:39)
Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030(25/12/2015 - 09:36)
Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(05/08/2015 - 17:09)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm hìn đến năm 2030(22/12/2014 - 09:26)
Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030(22/12/2014 - 09:25)
Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố(22/12/2014 - 09:19)
Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020(28/07/2014 - 16:33)
Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014(28/07/2014 - 16:32)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm việc với đại diện lãnh đạo HĐND và UBND thành phố Hải Phòng để chuẩn bị tham dự Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Kiến An
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
Các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Thống nhất nội dung Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp
Thường trực HĐND thành phố giám sát tại UBND quận Ngô Quyền
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương