Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3002348
Khách trực tuyến : 158
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
19/12/2012 - 09:00

Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 14/12/2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Xét Tờ trình số 02 /TTr-HĐND ngày 22/11/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013 và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013 như sau:

1. Ban hành nghị quyết theo quy định Luật Tổ chức HĐND và UBND; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

a) Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2013.

b) Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2012.

c) Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014.

d) Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014.

đ) Giá đất trên địa bàn thành phố năm 2014.

e) Quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính của thành phố năm 2014.

g) Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2014.

h) Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014.

2. Ban hµnh c¸c nghÞ quyÕt chuyªn ®Ò và nghị quyÕt kh¸c thuéc thÈm quyÒn

a) Nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020.

b) Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững và hội nhập của nền kinh tế thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

c) Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

d) Chương trình phát triển nhà ở xã hội năm 2013 - 2015, định hướng đến 2025.

đ) Nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt trên địa bàn thành phố.

e) Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức phụ cấp đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

g) Thông qua các quy hoạch thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định; khi cần thiết báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố giúp Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định các phí, lệ phí, chế độ chính sách, định mức chi từ ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố trình.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07/12/2012./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:15)
Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013 (19/12/2012 - 09:13)
Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013(19/12/2012 - 09:11)
Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi một số điểm Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009 của HĐND thành phố về mức phụ cấp đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:09)
Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, tổng biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2013(19/12/2012 - 09:06)
Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND về lựa chọn biểu trưng hoa của thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:04)
Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013 (19/12/2012 - 09:02)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013(19/12/2012 - 09:00)
Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2013(19/12/2012 - 08:58)
Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh hiện đại giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2025(19/12/2012 - 08:55)
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)