Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3002328
Khách trực tuyến : 154
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
19/12/2012 - 09:02

Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội "Về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường";

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Xét Tờ trình số 03 /TTr-HĐND ngày 22/11/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013 với những nội dung sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân

- Xem xét báo cáo hoạt động của Thư­­­ờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố và báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện, quận nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm và cuối năm 2013.

- Xem xét báo cáo giải trình về những vấn đề cử tri quan tâm và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu ra tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

- Xem xét việc giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; giải quyết chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Chất vấn và trả lời chất vấn.

- Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ Hội đồng nhân dân bầu theo quy định.

- Xem xét báo cáo kết quả giải quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố giữa hai kỳ họp đối với những vấn đề được Hội đồng nhân dân thành phố ủy quyền.

2. Giám sát giữa 2 kỳ họp

a) Tăng cường giám sát văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành, xem xét các báo cáo, quyết định, chỉ thị giữa hai kỳ họp của Uỷ ban nhân dân thành phố, của các sở, ngành, của Uỷ ban nhân dân huyện, quận ban hành (nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường).

b) Tổ chức Đoàn giám sát đối với các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung vào các vấn đề lớn, trọng tâm.

- Thực hiện chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện Nghị quyết số 13 /NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ; thực hiện chủ đề năm của thành phố "Du lịch và Đô thị" và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.

- Các dự án, công trình trọng điểm của thành phố và công trình, dự án lớn của quốc gia trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về: Môi trường, xây dựng nông thôn mới, nước sạch nông thôn, phòng chống tệ nạn xã hội...

- Kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; thực hiện các kết luận giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố.

c) Giám sát về lĩnh vực kinh tế - ngân sách

- Thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn theo Nghị quyết số 32/NQ-TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị, công trình, dự án trọng điểm của thành phố...

- Các dự án đầu tư dở dang, chậm triển khai, các khoản nợ đọng, gây lãng phí đất đai, vốn đầu tư...

- Thực hiện thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách năm 2012; thu từ đầu tư nước ngoài; nợ đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước; thu từ hoạt động của đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

- Hoạt động ngân hàng; hiệu quả sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị; quy hoạch sử dụng đất đai và quy hoạch phát triển các ngành; giải quyết ùn tắc giao thông đô thị.

- Thực hiện bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; bảo vệ môi trường biển; thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị và nông thôn.

- Thực hiện các nghị quyết chuyên đề khác của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - ngân sách, như: Chú trọng giám sát quản lý sử dụng tài nguyên đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đất bãi bồi ven sông, biển, đất tôn giáo, đất nông nghiệp (đất 03); việc sử dụng đất của các đơn vị lực lượng vũ trang vào mục đích sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và cá nhân cho thuê lại.

d) Giám sát về lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Thực hiện Năm Du lịch quốc gia 2013.

- Việc quản lý đội ngũ giáo viên, cơ cấu đội ngũ giáo viên trong các cấp học; quản lý dạy thêm, học thêm và các khoản thu trong giáo dục - đào tạo.

- Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; quản lý chất lượng thuốc chữa bệnh; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quy hoạch mạng lưới các trung tâm văn hóa; xây dựng nhà văn hóa tại các tổ dân phố, các khu, cụm công nghiệp; các điểm vui chơi cho thanh thiếu niên; vấn đề nhà ở cho công nhân lao động trong khu, cụm công nghiệp; thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

- Quản lý hoạt động văn hóa và các dịch vụ văn hóa và quảng cáo; thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.

- Công tác dân số, gia đình và trẻ em.

- Quản lý đầu tư xây dựng về y tế, giáo dục - đào tạo.

- Thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội.

- Thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về: Phòng chống HIV/AIDS; phát triển nhân lực chất lượng cao, chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp phổ thông và dạy nghề; xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao...

đ) Giám sát về lĩnh vực pháp chế

- Thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tập trung vào cải cách hành chính trên các lĩnh vực tài nguyên, thu ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vấn đề xây dựng chính quyền; sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2013; hiệu quả hoạt động của cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố.

- Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ dân phố; hoạt động của các cơ quan tư pháp, nội chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở; hoạt động của các Phòng pháp chế; phòng cháy chữa cháy, sự cố hóa chất, khí đốt, cứu hộ, cứu nạn.

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, trật tự đô thị, an toàn giao thông.

- Thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về: Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, cải cách hành chính...

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phân công, điều hoà các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát này và báo cáo kết quả tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07/12/2012./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:15)
Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013 (19/12/2012 - 09:13)
Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013(19/12/2012 - 09:11)
Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi một số điểm Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009 của HĐND thành phố về mức phụ cấp đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:09)
Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, tổng biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2013(19/12/2012 - 09:06)
Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND về lựa chọn biểu trưng hoa của thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:04)
Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013 (19/12/2012 - 09:02)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013(19/12/2012 - 09:00)
Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2013(19/12/2012 - 08:58)
Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh hiện đại giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2025(19/12/2012 - 08:55)
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)