Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3001904
Khách trực tuyến : 304
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
19/12/2012 - 09:13

Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 99/2012/TT- BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2010/NQ- HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành hệ thống định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 82 /TTr-UBND ngày 03/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân nhân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2013 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 50.040.917 triệu đồng. Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 38.845.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 9.372.000 triệu đồng.

2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 8.384.482 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.419.900 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 6.711.352 triệu đồng.

- Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách các cấp: 251.530 triệu đồng, chiếm 3,7% tổng chi thường xuyên.

3. Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước theo quy định: 1.072.080 triệu đồng. Trong đó:

- Thu xổ số kiến thiết: 19.000 triệu đồng.

- Thu học phí, viện phí: 860.000 triệu đồng.

Chi thường xuyên tập trung bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, đảm bảo tỷ lệ tăng đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, môi trường, khoa học công nghệ theo Nghị quyết Quốc hội; còn lại chủ yếu đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, các chương trình, đề án theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển giáo dục mầm non, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới...

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và tập trung chỉ đạo:

1. Tập trung các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả, nuôi dưỡng phát triển nguồn thu ngân sách nhà nước. Bảo đảm hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện tốt đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, tài sản đảm bảo. Chú trọng điều chỉnh cơ cấu kinh tế thành phố, tái cấu trúc lại doanh nghiệp tạo thêm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Tăng cường quản lý, chống thất thu và giảm nợ đọng ngân sách nhà nước. Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp khai báo thua lỗ nhiều năm, âm thuế, nợ thuế và có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế. Theo sát, kịp thời thu ngân sách nhà nước khi hết hạn giãn nộp thuế.

Tăng cường quản lý đất đai bảo đảm thực hiện tốt thu ngân sách từ đất; đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, đất xen kẹt; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký lại hợp đồng thuê đất.

2. Thủ trưởng các cấp, các ngành chủ động thực hiện điều hành dự toán chi ngân sách được duyệt đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật, thực hành tiết kiệm theo khả năng cân đối ngân sách. Hạn chế chi cho lễ hội, tham quan. Không bổ sung chi thường xuyên, không sử dụng dự phòng ngân sách và tăng thu (nếu có) khi chưa thật cần thiết. Cân đối nguồn để hoàn trả ngân sách cấp trên tạm ứng do hụt thu ngân sách năm 2012.

Tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả, tập trung cao cho công trình trọng điểm, cấp bách, có hiệu quả cao. Thực hiện giảm dần tỷ trọng đầu tư công. Tăng cường huy động nguồn vốn xã hội, trước hết để đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội có khả năng hoàn vốn. Chỉ quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành và xử lý nợ xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27 /CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Các cấp, ngành, đơn vị thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Xử lý nghiêm, kịp thời những sai phạm; đề cao trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và nhất là người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt công khai ngân sách theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, tự kiểm tra tài chính kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07/12/2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:15)
Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013 (19/12/2012 - 09:13)
Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013(19/12/2012 - 09:11)
Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi một số điểm Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009 của HĐND thành phố về mức phụ cấp đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:09)
Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, tổng biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2013(19/12/2012 - 09:06)
Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND về lựa chọn biểu trưng hoa của thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:04)
Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013 (19/12/2012 - 09:02)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013(19/12/2012 - 09:00)
Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2013(19/12/2012 - 08:58)
Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh hiện đại giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2025(19/12/2012 - 08:55)
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)