Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3599616
Khách trực tuyến : 159
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
09/08/2013 - 13:49

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính, Thông tư số 139/2011/TT-BTC ngày 10/10/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 18/6/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm các nội dung sau:

1. Đối tượng nộp phí:

a) Đối tượng nộp phí đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ nộp phí đấu giá tài sản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện.

b) Đối tượng nộp phí tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản, tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đơn vị thu phí:

a) Đơn vị thu phí đấu giá: tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp.

b) Đơn vị thu phí tham gia đấu giá: tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt.

3. Mức thu phí:

a) Mức thu phí đấu giá tài sản (không bao gồm quyền sử dụng đất)

- Trường hợp bán đấu giá thành:

Giá trị tài sản bán được

của một cuộc bán đấu giá

(tổng giá trị tài sản bán đấu giá thành của 01 cuộc đấu giá)

Mức thu

Dưới 50 triệu đồng

5% giá trị tài sản bán được

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

2,5 triệu + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 50 triệu

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ

Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá

- Trường hợp bán đấu giá không thành:

Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì việc thanh toán chi phí thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.

b) Mức thu phí tham gia đấu giá:

- Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản (không bao gồm quyền sử dụng đất):

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

Từ trên 20 triệu đồng đến 50triệu đồng

100.000

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

Trên 500 triệu đồng

500.000

- Mức phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

Mức phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

Mức phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân ở trên:

Diện tích đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

Từ 0,5ha trở xuống

1.000.000

Từ trên 0,5ha đến 2 ha

3.000.000

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

Từ trên 5 ha

5.000.000

Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì phí tham gia đấu giá được xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Điều 2. Quản lý, sử dụng phí.

1. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện và Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt: thực hiện theo các quy định liên quan của Thông tư số 12/2010/TT-BTC, Thông tư số 137/2010/TT-BTC, Thông tư số 139/2011/TT-BTC, Thông tư số 03/2012/TT-BTC và Thông tư số 48/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố:

a) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố nộp ngân sách 10%, được trích lại 90% trên số tiền phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản thu được để trang trải việc tổ chức bán đấu giá tài sản và thu phí.

b) Việc quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá của các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản: thực hiện theo các quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 23/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp, Thông tư số 03/2012/TT-BTC và Thông tư số 48/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2013./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về thu phí vệ sinh trên địa bàn nông thôn thuộc thành phố Hải Phòng (06/09/2013 - 15:53)
Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2013(09/08/2013 - 17:58)
Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2011(09/08/2013 - 17:51)
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2012 (09/08/2013 - 17:48)
Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2016, định hướng đến năm 2020(09/08/2013 - 17:44)
Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030(09/08/2013 - 17:38)
Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng đến năm 2020(09/08/2013 - 17:30)
Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020(09/08/2013 - 17:26)
Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng(09/08/2013 - 13:49)
Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô(09/08/2013 - 11:25)
Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về phí qua các phà: Dương Áo, Lại Xuân, Quang Thanh, Bính và cầu phao Hàn(09/08/2013 - 11:20)
Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài(09/08/2013 - 11:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Phát biểu của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI
Phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 08/12, Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI
Đặt tên đường, phố, công trình công cộng là nguyện vọng của nhân dân
Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khảo sát tại Khu Công nghiệp DEEP C và Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nguyên là lãnh đạo chủ chốt thành phố
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là đại diện hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố
Dự thảo nghị quyết, đề án bám sát lộ trình tinh giản biên chế của thành phố
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri thành viên Ủy ban MTTQVN thành phố
Khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đề án tóm tắt Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 HĐND khoá XVI
Chủ tịch HĐND thành phố thăm, chúc mừng nhà giáo tiêu biểu tại huyện Thuỷ Nguyên