Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997319
Khách trực tuyến : 61
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
23/12/2013 - 14:59

Nghị quyết số 30 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND thành phố về Chương trình hoạt động của HĐND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 02/12/2013 của Thường trực HĐND thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2014 và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2014 như sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp HĐND:

a) Xem xét báo cáo hoạt động của Thư­­­ờng trực HĐND, các Ban HĐND, UBND thành phố và báo cáo của UBND thành phố về hoạt động của UBND huyện, quận nơi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm và cuối năm 2014.

b) Xem xét báo cáo giải trình về những vấn đề cử tri quan tâm và đại biểu HĐND thành phố nêu ra tại các kỳ họp HĐND thành phố.

c) Thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn.

d) Xem xét việc giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, kiến nghị qua chất vấn; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

đ) Xem xét báo cáo kết quả giải quyết của Thường trực HĐND, Uỷ ban nhân dân thành phố đối với những vấn đề được HĐND thành phố ủy quyền giữa hai kỳ họp.

2. Nội dung giám sát giữa hai kỳ họp:

a) Giám sát ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành, xem xét các báo cáo, quyết định, chỉ thị giữa hai kỳ họp của Uỷ ban nhân dân thành phố, của các sở, ngành, của UBND các huyện, quận ban hành.

b) Giám sát đối với các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung vào các vấn đề lớn, trọng tâm.

- Giám sát theo thẩm quyền của HĐND thành phố đối với những nội dung triển khai việc thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị khóa IX "về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước".

- Thực hiện chủ trương của Chính phủ về kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2014.

- Giám sát việc thực hiện 12 dự án, công trình trọng điểm năm 2014.

- Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị, chỉnh trang, cải tạo đô thị cũ theo hướng văn minh, hiện đại; xây dựng và phát triển hạ tầng các quận, phường mới thành lập; quy hoạch sử dụng đất đai và quy hoạch phát triển các ngành kinh tế - xã hội.

- Kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND thành phố; thực hiện các kết luận giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố.

- Các vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm như: ô nhiễm môi trường, việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; việc triển khai chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch.

- Kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố.

c) Giám sát về lĩnh vực kinh tế - ngân sách

- Các dự án đầu tư dở dang, chậm triển khai; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí kế hoạch vốn từ tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

- Việc lập kế hoạch và tổ chức đấu giá đất các dự án và đấu giá đất xen kẹt; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức cá nhân thuê đất trên địa bàn thành phố; bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;

- Thực hiện thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách năm 2013; thu từ đầu tư nước ngoài; nợ đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước; việc xử lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ; việc thực hiện lộ trình điều chỉnh học phí; các khoản thu ngoài học phí trong giáo dục.

- Hoạt động của các ngân hàng; hiệu quả sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Các giải pháp bảo vệ môi trường nhất là ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng; quy hoạch, xây dựng các bãi rác thải nông thôn; thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị và nông thôn;

- Việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước và thành phố nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; thực hiện tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng doanh nghiệp.

- Thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố về kinh tế - ngân sách, như: nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới; bảo vệ và phát triển rừng; cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, thủy sản; vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

d) Giám sát về lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Công tác quản lý đội ngũ giáo viên trong các cấp học; quản lý dạy thêm, học thêm; hoạt động của các trường ngoài công lập; chất lượng giáo dục đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học, dạy nghề của thành phố; công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh; quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân; công tác bảo đảm an sinh xã hội, công tác dân số, gia đình, trẻ em và phòng chống HIV/AIDS;

- Quy hoạch mạng lưới các trung tâm văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, các điểm vui chơi cho thanh thiếu niên; vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp và người có thu nhập thấp.

- Công tác quản lý hoạt động văn hóa thể thao du lịch, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố; việc thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; công tác chuẩn bị và tiến hành các nội dung Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2014; hội khỏe phù đổng thành phố năm 2014 chuẩn bị hội khỏe phù đổng toàn quốc 2015.

- Chính sách về bảo hiểm y tế cho những người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; việc thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân.

- Thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố về: Đẩy mạnh phòng chống HIV/AIDS; phát triển nhân lực chất lượng cao, chất lượng giáo dục; xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao...

đ) Giám sát về lĩnh vực pháp chế

- Thực hiện cải cách hành chính, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý tài nguyên, thu ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vấn đề xây dựng chính quyền; kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng.

- Công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp ở các địa phương, đơn vị; tiêu chuẩn đầu vào của các cán bộ xã, phường, thị trấn...

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hiệu quả hoạt động của cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, tổ dân phố; công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện pháp luật của các cơ quan, đơn vị.

- Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ dân phố; hoạt động của các cơ quan tư pháp, nội chính; công tác phòng cháy chữa cháy, xử lý sự cố hóa chất, khí đốt; hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

- Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, các kiến nghị của cử tri; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các cơ quan tư pháp; công tác hòa giải ở cơ sở; hoạt động của các cơ quan bổ trợ tư pháp như Đoàn Luật sư thành phố, các cơ quan giám định tư pháp thành phố.

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện; công tác thi hành án dân sự.

- Thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố về: Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, cải cách hành chính...

Điều 2. Giao Thường trực HĐND thành phố phân công, điều hòa các Ban HĐND thành phố, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố xây dựng Kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát này và báo cáo kết quả tại các kỳ họp HĐND thành phố.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06/12/2013./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014 (23/12/2013 - 16:37)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014(23/12/2013 - 16:28)
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2012(23/12/2013 - 16:23)
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014 (23/12/2013 - 16:20)
Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (23/12/2013 - 16:12)
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến 2025 (23/12/2013 - 16:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020(23/12/2013 - 15:58)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến về danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích các khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án(23/12/2013 - 15:49)
Nghị quyết số 25 /NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014(23/12/2013 - 15:41)
Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm (2014 - 2015)(23/12/2013 - 15:36)
Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/12/2013 - 15:30)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014(23/12/2013 - 15:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn