Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997308
Khách trực tuyến : 61
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
23/12/2013 - 15:06

Nghị quyết số 29 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 14/12/2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND thành phố về Chương trình hoạt động của HĐND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 02/12/2013 của Thường trực HĐND thành phố về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2014 và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2014 như sau:

1. Ban hành nghị quyết theo quy định Luật Tổ chức HĐND và UBND; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

a) Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2014.

b) Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2013.

c) Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2015.

d) Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015.

đ) Giá đất trên địa bàn thành phố năm 2015.

e) Quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính của thành phố năm 2015.

f) Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2015.

g) Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2015.

2. Ban hành các nghị quyết chuyên đề

a) Nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng Duyên hải Bắc Bộ.

b) Quản lý và sử dụng biên chế; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức của bộ máy nhà nước tại Hải Phòng trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

c) Nhiệm vụ, giải pháp phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

3. Ban hành các nghị quyết khác theo thẩm quyền HĐND thành phố

a) Quyết định một số chế độ định mức chi ngân sách địa phương và huy động sức dân thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, trong đó có:

- Chế độ chi cho công tác văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố và công tác hòa giải cơ sở.

- Hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế cho những đối tượng là xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, vận hành cơ sở sinh hoạt văn hóa cơ sở tại các thôn, tổ dân phố.

b) Thông qua các quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền HĐND thành phố.

c) Quyết định các phí, lệ phí, giá thuộc thẩm quyền HĐND thành phố.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND thành phố phối hợp chuẩn bị trình HĐND thành phố quyết định; khi cần thiết báo cáo HĐND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06/12/2013./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014 (23/12/2013 - 16:37)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014(23/12/2013 - 16:28)
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2012(23/12/2013 - 16:23)
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014 (23/12/2013 - 16:20)
Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (23/12/2013 - 16:12)
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến 2025 (23/12/2013 - 16:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020(23/12/2013 - 15:58)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến về danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích các khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án(23/12/2013 - 15:49)
Nghị quyết số 25 /NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014(23/12/2013 - 15:41)
Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm (2014 - 2015)(23/12/2013 - 15:36)
Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/12/2013 - 15:30)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014(23/12/2013 - 15:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn