Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997273
Khách trực tuyến : 43
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
23/12/2013 - 15:36

Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm (2014 - 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 75 /TTr-UBND ngày 18/11/2013 của UBND thành phố về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm 2014 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm 2014-2015 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Về mục tiêu

- Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo quy hoạch; gồm bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có, trồng rừng mới, nâng cấp rừng trồng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên, trồng cây phân tán trên quỹ đất tận dụng; nhằm bảo vệ hệ thống đê điều, môi trường sinh thái, tạo cảnh quan, bảo tồn các nguồn gen, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Ưu tiên đầu tư trồng rừng phòng hộ ven biển, ven sông, đảm bảo hành lang các tuyến đê (đủ điều kiện trồng rừng) đều có dải rừng bảo vệ; bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng; trồng cây phân tán; cải tạo nâng cấp hệ thống rừng phòng hộ môi trường sinh thái khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; bảo vệ đa dạng sinh học và khôi phục các hệ sinh thái trong vùng.

- Nâng tổng diện tích đất có rừng tập trung từ 17.989,2 ha năm 2013 lên 20.529,5 ha năm 2015. Độ che phủ của rừng tập trung đến hết năm 2015 đạt 13,4%. Trồng cây phân tán khu vực nông thôn 3.521 nghìn cây; trồng cây xanh khu vực đô thị 402 nghìn cây.

2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu bảo vệ và phát triển rừng chủ yếu

- Bảo vệ rừng 34.841,6 lượt ha (năm 2014: 17.420,8 lượt ha; năm 2015: 17.420,8 lượt ha)

- Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên (rừng đặc dụng): 4.690,0 lượt ha (năm 2014: 2.345 lượt ha; năm 2015: 2.345 lượt ha)

- Khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung (rừng đặc dụng): 1.235,0 ha (năm 2014: 600 ha; năm 2015: 635 ha)

- Trồng rừng mới: 2.491,4ha; trong đó:

+ Rừng đặc dụng đồi núi: 100,0 ha (năm 2014: 50 ha; năm 2015: 50 ha);

+ Rừng phòng hộ: 2.291,4 ha (gồm: Đồi núi 799,2 ha, ven sông 131,5 ha, ven biển 1.320,7 ha, cửa sông 40,0 ha); Tiến độ: Năm 2014: 1.087,1 ha; năm 2015: 1.304,3 ha.

- Quy hoạch, trồng cây hoa phượng đỏ tập trung theo quy hoạch đảm bảo cảnh quan thu hút khách du lịch, tạo lập bản sắc biểu trưng hoa của thành phố.

- Trồng cây cảnh quan ven đường tại trung tâm Vườn Quốc gia Cát Bà: 3,6 ha (năm 2014: 1,5 ha; năm 2015: 2,1 ha)

- Trồng cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng phòng hộ: 800,0 ha (năm 2014: 300 ha; năm 2015: 500 ha)

- Trồng cây phân tán: 402 nghìn cây (gồm: Cây xanh thị trấn các huyện 32 nghìn cây, cây xanh đô thị các quận 170 nghìn cây, cây xanh công viên 200 nghìn cây). Tiến độ năm 2014: 1.961,5 nghìn cây; năm 2015: 1.961,5 nghìn cây.

- Khai thác lâm sản: gỗ 10.000 m3, bình quân 5.000 m3/năm.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp.

3. Tổng vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn

a) Tổng vốn đầu tư: 143.500 triệu đồng, chiếm 100%; trong đó:

- Vốn bảo vệ rừng: 5%;

- Vốn phát triển rừng: 55%.

- Các hoạt động khác: 40%.

b) Tiến độ và cơ cấu nguồn vốn

Tổng vốn đầu tư 143.500 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư phát triển: 98.655,0 triệu đồng (năm 2014: 46.726,1 triệu đồng; năm 2015: 51.928,9 triệu đồng); trong đó: ngân sách thành phố: 28.507 triệu đồng (năm 2014: 13.652,1 triệu đồng; năm 2015: 14.854 triệu đồng).

4. Giải pháp thực hiện

a) Đây mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ, phát triển rừng: làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt pháp luật và kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2 năm (2014 - 2015).

b) Công tác tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của UBND các quận, huyện, phường (xã, thị trấn) thực hiện nghiêm Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; kiện toàn và nâng cao năng lực của Chi cục Kiểm lâm, các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đề án, dự án, chương trình bảo vệ và phát triển rừng đảm bảo đạt hiệu quả cao; xây dựng các phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với từng địa bàn, khu vực;

- Hướng dẫn, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng tới cán bộ công chức, đơn vị và người dân liên quan; Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh; Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức, quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Quyết định 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn năm 2011-2020 và các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản, phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp theo quy định pháp luật sát hợp thực tế Hải Phòng, đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng theo đúng pháp luật.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vào sản xuất kinh doanh rừng; chú trọng phát triển hình thức sản xuất lâm nghiệp hộ gia đình, trang trại, cộng đồng dân cư thôn và hợp tác xã.

c) Về giao rừng, cho thuê rừng

Rà soát lại toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 được duyệt; triển khai kế hoạch cắm mốc ranh giới rừng trên thực địa; đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa giao cần tiếp tục giao cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư, hợp tác xã để trồng, bảo vệ rừng đảm bảo rừng có chủ quản lý theo luật định. Các diện tích rừng và đất lâm nghiệp manh mún, phân tán cần có chính sách dồn điền đổi thửa, phát triển trang trại, gia trại rừng.

d) Về khoa học, công nghệ và khuyến lâm

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất gieo ươm cây giống; trồng và chăm sóc bảo vệ rừng; bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy rừng; phòng trừ sâu hại rừng; nghiên cứu khảo nghiệm, chọn lọc và bổ sung tập đoàn cây trồng, kỹ thuật trồng chăm sóc bảo vệ rừng phù hợp với điều kiện sinh thái, lập địa đồi núi và ven biển Hải Phòng.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình quản lý bảo vệ rừng ngập mặn ven biển theo cộng đồng dân cư thôn, xóm cùng chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ và chia sẻ lợi ích sử dụng rừng.

e) Giải pháp huy động vốn đầu tư thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Nghiên cứu vận dụng tốt các cơ chế chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng của Nhà nước để:

- Khai thác hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư thực hiện các dự án: Dự án đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Vườn quốc gia Cát Bà giai đoạn năm 2011-2015; Dự án phục hồi và phát triển rừng ngập mặn phòng hộ ven biển Việt Nam giai đoạn I trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn năm 2014-2022 theo Quyết định số 2164/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Dự án phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển thành phố Hải Phòng giai đoạn năm 2011-2015 từ nguồn vốn đầu tư Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu; hạng mục đầu tư trồng cây chắn sóng theo Chương trình nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam theo Quyết định 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Cát Bà đến năm 2020.

- Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách thành phố: Ngân sách thành phố bố trí đủ vốn đối ứng thực hiện các dự án trên.

- Vốn sự nghiệp kinh tế: Đầu tư khoán bảo vệ rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phòng chống cháy rừng; Đề án phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán; Chương trình giống cây trồng lâm nghiệp; theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin trong quản lý lâm nghiệp….

- Tích cực chủ động, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác, bao gồm: nguồn thu các hoạt động dịch vụ môi trường rừng; vốn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ; vốn xã hội hoá trong công tác trồng, chăm sóc bảo vệ cây phân tán, trồng vườn rừng, trang trại rừng…. vốn xây dựng nhà xưởng và đổi mới dây chuyền công nghệ của các doanh nghiệp chế biến lâm sản.

g) Về hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; kêu gọi đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê môi trường rừng để tăng nguồn vốn đầu tư phát triển rừng; xây dựng kế hoạch hợp tác với một số tổ chức Chính phủ và phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và môi trường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Nghị quyết Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm (2014 - 2015).

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014 (23/12/2013 - 16:37)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014(23/12/2013 - 16:28)
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2012(23/12/2013 - 16:23)
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014 (23/12/2013 - 16:20)
Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (23/12/2013 - 16:12)
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến 2025 (23/12/2013 - 16:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020(23/12/2013 - 15:58)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến về danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích các khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án(23/12/2013 - 15:49)
Nghị quyết số 25 /NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014(23/12/2013 - 15:41)
Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm (2014 - 2015)(23/12/2013 - 15:36)
Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/12/2013 - 15:30)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014(23/12/2013 - 15:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn