Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994633
Khách trực tuyến : 102
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
23/12/2013 - 15:41

Nghị quyết số 25 /NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) về Xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố (khóa XIV) về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 26/11/2013 của UBND thành phố về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014 với các chỉ tiêu và giải pháp như sau:

A. Chỉ tiêu

- Bình quân toàn thành phố đạt 11 tiêu chí nông thôn mới/xã.

- 6/8 huyện, mỗi huyện có ít nhất 01 xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Trong năm 2014 có thêm từ 08-10 xã, cơ bản đạt 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

B. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Huy động, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách để thực hiện Chương trình năm 2014.

a) Nguồn vốn

* Nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình

- Vốn xây dựng cơ bản : 83,5 tỷ đồng;

- Vốn sự nghiệp : 40 tỷ đồng;

- Vốn đấu giá quyền sử dụng đất: Dự toán thu khối huyện là 215 tỷ đồng, sau khi trừ 30% trích Quỹ Phát triển đất, theo quy định ngân sách huyện và xã được điều tiết và đưa vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới khoảng 100 tỷ đồng.

- Vốn vay ưu đãi: Trên cơ sở năm 2013, Bộ Tài chính phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi cho Hải Phòng là 235 tỷ đồng; năm 2014, thành phố sẽ ưu tiên sử dụng nguồn này để phân bổ thực hiện Chương trình nông thôn mới (khi được Bộ Tài chính phân bổ).

* Nguồn kinh phí lồng ghép thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, các chương trình, đề án hỗ trợ, đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn khoảng 200 tỷ đồng (bao gồm cả vốn xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp).

b) Phân bổ cho các nội dung

- Vốn xây dựng cơ bản đầu tư trực tiếp cho Chương trình, ưu tiên phân bổ cho 03 xã sẽ phấn đầu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2014: xã Nhân Hoà (huyện Vĩnh Bảo); xã An Thắng (huyện An Lão); xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng).

- Phần vốn xây dựng cơ bản còn lại và vốn vay ưu đãi Trung ương khi được Bộ Tài chính giao, sẽ ưu tiên phân bổ tiếp cho 5 xã trong danh sách phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2014 và các xã còn lại trong danh sách các xã hoàn thành Chương trình năm 2015. Cân đối, bố trí kinh phí cho các xã còn lại thực hiện Chương trình, đảm bảo hỗ trợ cho các tất cả các xã để tạo được khí thế, phòng trào triển khai thực hiện Chương trình.

- Vốn sự nghiệp nông thôn mới: Hỗ trợ thực hiện các đề án cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp; trồng cây phân tán; cánh đồng mẫu lớn; kinh phí điều hành, quản lý, tuyên truyền, tập huấn; thanh toán một phần nợ xây dựng cơ bản.

- Nguồn kinh phí lồng ghép thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn tiếp tục đầu tư cho các xã tại các địa phương, trong đó đầu tư, hỗ trợ nâng cấp, cải tạo các công trình, dự án theo kế hoạch; hỗ trợ phát triển sản xuất, nông nghiệp, thuỷ sản theo Nghị quyết 14 của HĐND thành phố; cần gắn với tiêu chí cụ thể tại các xã để thực hiện.

2. Tập trung chỉ đạo từ 8-10 xã phấn đấu hoàn thành toàn bộ các tiêu chí trong năm 2014. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đầu tư, tạo đà cho các xã trong danh sách phấn đấu hoàn thành Chương trình năm 2015 và các xã còn lại. Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các chương trình, đề án, mô hình phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân nông thôn; thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố, trong đó chú trọng thực hiện đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư các chương trình, đề án đã được phê duyệt, như Chương trình cải tạo nâng cấp trạm bơm điện; ưu tiên đề án cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; Đề án trồng cây phân tán trên địa bàn các huyện; xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất trồng trọt, ...

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về chủ trương, chính sách, những quy định và cơ chế thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; làm tốt công tác vận động đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới của các tổ chức trong, ngoài nước và nguồn lực trong nhân dân địa phương; làm tốt công tác lồng ghép thực hiện các chương trình, đề án, dự án trên địa bàn nông thôn. Coi trọng phát huy vai trò các tổ chức hội quần chúng; trong đó, bổ sung kinh phí từ ngân sách thành phố cho các quỹ hỗ trợ nông dân, hỗ trợ hợp tác xã phát huy hiệu quả đối với xây dựng nông thôn mới.

Chú trọng công tác đào tạo tập huấn, trang bị kiến thức cho cán bộ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp.

4. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác tập trung chỉ đạo, thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết; huy động đa dạng các nguồn vốn để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Giao Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố thẩm định phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi do UBND thành phố trình phân bổ cho các xã còn lại để xây dựng nông thôn mới.

3. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014 (23/12/2013 - 16:37)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014(23/12/2013 - 16:28)
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2012(23/12/2013 - 16:23)
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014 (23/12/2013 - 16:20)
Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (23/12/2013 - 16:12)
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến 2025 (23/12/2013 - 16:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020(23/12/2013 - 15:58)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến về danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích các khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án(23/12/2013 - 15:49)
Nghị quyết số 25 /NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014(23/12/2013 - 15:41)
Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm (2014 - 2015)(23/12/2013 - 15:36)
Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/12/2013 - 15:30)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014(23/12/2013 - 15:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025