Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997264
Khách trực tuyến : 38
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
23/12/2013 - 15:49

Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến về danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích các khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà n­ước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Khoản 5, Điều 62 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 77 /TTr-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Nhất trí thông qua danh mục 02 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và 10 khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện 02 dự án trên. (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao UBND thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.

Giao Th­ường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã đ­ược HĐND thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

DANH MỤC 02 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỢC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN VÀ DIỆN TÍCH CÁC KHU ĐẤT SỬ DỤNG

ĐỂ TẠO VỐN THỰC HIỆN 02 DỰ ÁN

( Kèm theo Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013

của Hội đồng nhân dân thành phố)

1. Danh mục dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư:

- Dự án xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hồ Sen- Cầu Rào 2.

2. Danh mục 10 khu đất sử dụng đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện 02 dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

TT

Khu đất đấu giá

Diện tích (ha)

Địa điểm

(phường, quận)

I

Dự án xây dựng mở rộng Khu bay-Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi

1

Khách sạn Hòa Bình, 104 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền

0,2

Phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền

2

Khu đất phường Đằng Hải ( chuyển đổi mục đích quy hoạch xây dựng tượng đài chiến thắng Cát Bi, quận Hải An)

1,2

Phường Đằng Hải,

quận Hải An

3

Khu đất ven tuyến đường liên phường, quận Hải An

96,3

Phường Tràng Cát,

quận Hải An

4

Khu đất phường Nam Hải, quận Hải An (khu 1)

12,6

Phường Nam Hải,

quận Hải An

II

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hồ Sen- Cầu Rào 2

1

Khu đất TM 7

2,0

Phường Kênh Dương, quận Lê Chân

2

Khu đất TM 8

1,8

Phường Kênh Dương, quận Lê Chân

TT

Khu đất đấu giá

Diện tích (ha)

Địa điểm

(phường, quận)

3

Khu đất TM 16

1,2

Phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân

4

Khu đất TM 18

1,6

Phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân

5

Khu đất CH 9

1,1

Phường Kênh Dương, quận Lê Chân

6

Khu đất CH 22

1,6

Phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân

Tổng số

119,667

Ghi chú: các khu đất có ghi ký hiệu theo quy hoạch chi tiết được duyệt: TM là đất thương mại, dịch vụ; CH là chung cư cao tầng.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014 (23/12/2013 - 16:37)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014(23/12/2013 - 16:28)
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2012(23/12/2013 - 16:23)
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014 (23/12/2013 - 16:20)
Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (23/12/2013 - 16:12)
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến 2025 (23/12/2013 - 16:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020(23/12/2013 - 15:58)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến về danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích các khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án(23/12/2013 - 15:49)
Nghị quyết số 25 /NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014(23/12/2013 - 15:41)
Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm (2014 - 2015)(23/12/2013 - 15:36)
Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/12/2013 - 15:30)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014(23/12/2013 - 15:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn