Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997295
Khách trực tuyến : 55
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
23/12/2013 - 16:28

Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 90/2013/TT- BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2010/NQ- HĐND ngày 15/7/2010 của HĐND thành phố về việc ban hành hệ thống định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên;

Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 91/TTr- UBND ngày 29/11/2013 của UBND thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2014 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 46.609.805 triệu đồng. Trong đó:

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 35.146.000 triệu đồng.

- Thu nội địa : 9.000.000 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương : 10.530.418 triệu đồng, trong đó:

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương : 8.847.284 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản : 1.254.900 triệu đồng.

- Chi thường xuyên : 7.413.734 triệu đồng.

- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính : 1.700 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách các cấp : 176.950 triệu đồng

3. Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước theo quy định: 1.683.134 triệu đồng. Trong đó:

- Thu xổ số kiến thiết: 20.000 triệu đồng.

- Thu học phí, viện phí: 1.240.000 triệu đồng.

- Thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước: 250.000 triệu đồng.

Chi thường xuyên tập trung thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, đảm bảo tỷ lệ tăng đối với lĩnh vực giáo dục- đào tạo, khoa học công nghệ theo nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo các nhu cầu về an sinh xã hội và các chương trình, đề án theo nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển giáo dục mầm non, chế độ, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới, phát triển và quản lý đô thị, nhà ở xã hội, bảo vệ nguồn nước ngọt, ...

Điều 2. Giao UBND thành phố thực hiện dự toán đã được HĐND thành phố quyết định và tập trung chỉ đạo:

1. Tiếp tục thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 18/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách những tháng cuối năm 2013 và năm 2014.

Khẩn trương, tích cực đề xuất, triển khai các giải pháp về tài chính, ngân sách thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị để phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

2. Chủ động, tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu trọng điểm, bám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp, đơn vị kinh tế để thu kịp thời, đúng luật; khai thác các nguồn thu còn có tiềm năng để bù đắp các khoản thu khó khăn. Theo dõi sát thời hạn nộp của các khoản thu ngân sách được giãn, hoãn để thu nộp kịp thời.

Thực hiện tốt việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô; phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng tạm nhập, tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan.

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương, phụ cấp, trợ cấp... và theo khả năng cân đối ngân sách. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên và đảm bảo chi đúng quy định, nhất là các khoản chi: mua xe công; chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, công tác trong và ngoài nước.

Thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; tích cực khắc phục tốt tình trạng nợ xây dựng cơ bản; xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Ưu tiên vốn đầu tư cho các dự án hoàn thành trong năm 2014.

4. Các cấp, ngành, đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Thực hiện tốt các quy định về công khai ngân sách theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ- BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm về quản lý tài chính, ngân sách.

Điều 3. Ủy quyền cho Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND và UBND thành phố giữa 2 kỳ họp xem xét, quyết định mức thu phí, lệ phí, giá dịch vụ và các định mức chế độ chi ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được HĐND thành phố khoá XIV kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014 (23/12/2013 - 16:37)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014(23/12/2013 - 16:28)
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2012(23/12/2013 - 16:23)
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014 (23/12/2013 - 16:20)
Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (23/12/2013 - 16:12)
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến 2025 (23/12/2013 - 16:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020(23/12/2013 - 15:58)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến về danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích các khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án(23/12/2013 - 15:49)
Nghị quyết số 25 /NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014(23/12/2013 - 15:41)
Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm (2014 - 2015)(23/12/2013 - 15:36)
Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/12/2013 - 15:30)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014(23/12/2013 - 15:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn