Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994651
Khách trực tuyến : 118
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
23/12/2013 - 16:37

Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 81 /TTr-UBND ngày 23/11/2013 và Báo cáo số 224 /BC-UBND ngày 23/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013

Năm 2013 trong bối cảnh thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, ngành, đơn vị, cộng đồng các doanh nghiệp, quân và dân toàn thành phố vượt lên khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng:

Tình hình thành phố cơ bản ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,51% so với năm 2012; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 52 triệu tấn; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt cao, vốn đăng ký là 2,608 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng trưởng, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế thành phố, nâng cao khả năng cạnh tranh đạt kết quả bước đầu. Khởi công một số công trình, dự án hạ tầng trọng điểm chiến lược.

Chủ đề năm “Du lịch và Đô thị” được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực; Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2013 tạo điểm nhấn quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh của thành phố đối với du khách và các nhà đầu tư; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị có chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn mới được tiếp tục đầu tư, nâng cấp; an sinh xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013 còn một số hạn chế, thách thức:

6/16 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu không hoàn thành kế hoạch gồm: tăng trưởng GDP, cơ cấu GDP, chỉ số sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ nhân dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, đóng mã số thuế; quản lý đất đai, đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu; thị trường bất động sản trầm lắng; giảm nghèo thiếu bền vững; chất lượng khám chữa bệnh chưa có nhiều chuyển biến. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đô thị quá tải; chất lượng nguồn nhân lực đang là thách thức lớn của thành phố; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chuyển biến chậm.

Tình hình an ninh nông thôn, đô thị còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là việc khiếu kiện đông người liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng tại các địa bàn, dự án trọng điểm; vi phạm trong quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản xử lý chậm và thiếu triệt để; cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc ở một số sở, ngành, đơn vị thuộc các cơ quan hành chính. Tệ nạn xã hội, tội phạm còn diễn biến phức tạp; kết quả thực hiện kiềm chế tai nạn giao thông chưa vững chắc.

Điều 2. Về mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp năm 2014.

1. Về chủ đề năm.

Chủ đề năm 2014: Phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng.

2. Mục tiêu.

Tập trung cao tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi kinh tế đi đôi với điều chỉnh cơ cấu kinh tế thành phố, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Tăng cường phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2014.

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tốc độ tăng trưởng GDP tăng 8,0 - 9,0% so với năm 2013, trong đó: nhóm ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,0 - 4,5%; nhóm ngành công nghiệp, xây dựng tăng 6,45 - 7,45%; nhóm ngành dịch vụ tăng 9,65 - 10,72%;

(2) Cơ cấu kinh tế: nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ: tương ứng: 9,3% - 37% - 53,7%.

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,5 - 7,5%;

(4) Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 5,9 - 6,2%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,0 - 5,3%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 8,2 - 8,4%.

(5) Tổng vốn đầu tư phát triển huy động đạt 42.500 tỷ đồng;

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 46.609,805 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 9.000 tỷ đồng, thu thuế hải quan 35.146 tỷ đồng;

(7) Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt trên 53 triệu tấn;

(8) Kim ngạch xuất khẩu tăng 16,0 - 17,0%;

(9) Thu hút khách du lịch đạt 5,2 triệu lượt khách;

(10) Xây dựng nông thôn mới: toàn thành phố đạt bình quân 11 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ chỉ tiêu quốc gia, có từ 8 đến 10 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí;

b) Các chỉ tiêu xã hội:

(11) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức dưới 1%;

(12) Giải quyết việc làm cho khoảng 5,15 vạn lượt người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%;

(13) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 73%;

(14) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,9%.

c) Các chỉ tiêu môi trường:

(15) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%;

(16) Tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt trên 97%.

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

a) Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Chủ động, tích cực phối hợp với các ban, Bộ, ngành Trung ương để đề xuất với Chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; thực hiện nội dung điều chỉnh cơ cấu và hoàn thiện mô hình kinh tế thành phố theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế.

b) Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phục hồi kinh tế

Hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là liên quan đến tiếp cận vốn, mặt bằng, thành lập và giải thể doanh nghiệp. Tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư công nghiệp, dịch vụ sớm hoàn thành, phát huy công suất, đặc biệt là các dự án lớn, như: Nhà máy sợi polyester Đình Vũ, Nhà máy sản xuất máy văn phòng Kyocera Mita Việt Nam, Nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam, dự án của Tập đoàn LG Electronic Hàn Quốc. Làm tốt thủ tục xác nhận tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp, xử lý thu nợ…; cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến, mở rộng thị trường. Đẩy nhanh xây dựng hạ tầng và phát triển dịch vụ phục vụ khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch hướng vào khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch: Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ Bắc sông Cấm (VSIP), các khu công nghiệp: Nam Đình Vũ, Nam Tràng Cát, Tràng Duệ... , thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ. Thực hiện Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước 2014-2015. Chủ động phối hợp thực hiện tái cơ cấu các đơn vị của Tổng Công ty tàu thủy, Vinaline trên địa bàn thành phố.

Phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, dịch vụ logistic, tập trung phát triển thị phần cho sản phẩm và dịch vụ của Hải Phòng; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường quản lý thị trường, tập trung ngăn chặn gian lận thương mại, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai Chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020; giữ vững các thị trường xuất khẩu lớn và mở rộng sang các thị trường tiềm năng. Phát huy thành quả năm Du lịch Quốc gia 2013 trong phát triển du lịch. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch. Hoàn thành các công việc để đề cử UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới. Tổ chức tốt Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 3 - 2014. Tổ chức thí điểm chợ đêm, phố đi bộ tại khu vực trung tâm thành phố.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; chú trọng thu hút nguồn vốn FDI, đặc biệt là từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, vốn WB, ADB…; tập trung thu hút đầu tư vào các ngành trọng tâm ưu tiên phát triển theo Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã cam kết. Rà soát đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ.

c) Thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; coi trọng thực hiện thu các loại phí, lệ phí; triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả các chính sách pháp luật thuế mới. Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách thành phố, ưu tiên chi lương, an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; giãn hoãn các khoản chi chưa cấp bách; các cấp ngân sách chủ động điều hành dự toán ngân sách theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối.

Lập lại kỷ cương trong xây dựng cơ bản; làm tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra về đầu tư, lập dự án, thẩm định dự án đầu tư. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ; tập trung xử lý nợ đọng; ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án lớn có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

d) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; tăng cường quản lý đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án, nhất là công trình trọng điểm. Xử lý tắc nghẽn về kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông - đô thị; rà soát điều chỉnh vạch kẻ đường, phân luồng giao thông, biển báo, đèn tín hiệu giao thông hợp lý.

Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng; kịp thời công khai các quy hoạch đã được duyệt; thực hiện sự tham gia, giám sát của cộng đồng về quy hoạch. Thường xuyên thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý đô thị; đảm bảo kiến trúc cảnh quan, vệ sinh môi trường, trật tự đường hè tạo diện mạo tích cực cho đô thị. Tập trung xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, Cung Văn hóa Thanh niên, Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố.

Thực hiện nghiêm quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Hải Phòng. Kịp thời triển khai thực hiện Luật Đất đai sửa đổi. Tăng cường quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, chống lãng phí, tiêu cực; kiên quyết thu hồi đất vi phạm pháp luật, để lãng phí, sử dụng trái mục đích. Đề ra và thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thưc hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở khu vực có nhiều nguồn thải; chú trọng xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế. Triển khai bảo vệ tốt các nguồn nước ngọt của thành phố; tích cực chủ động xử lý các điểm úng lụt trong các khu dân cư, đường phố.

đ) Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện tốt quy hoạch phân vùng sản xuất nông nghiệp; tập trung chuyên canh, chuyên cư, bảo đảm hiệu quả xây dựng cánh đồng mẫu lớn; tăng cường hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, chủ động sản xuất vật tư, thức ăn chăn nuôi, công nghệ nuôi trồng thâm canh, nông nghiệp sạch; duy trì diện tích đất trồng lúa; hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô vừa, gắn với xử lý chất thải; chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản và chuyển dịch cơ cấu nghề khai thác, phát triển đánh bắt xa bờ bền vững; xây dựng các vùng nuôi thủy sản tập trung, thâm canh, phù hợp với quy hoạch. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai, nhất là vào mùa mưa bão.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mớinăm 2014, tập trung huy động nguồn lực xã hội cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất; thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

e) Quan tâm phát triển văn hóa xã hội, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Chú trọng giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động; phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động; triển khai có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, hỗ trợ về thông tin trong giao dịch việc làm. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện tốt chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân; thực hiện tốt các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển nhân lực chất lượng cao, phát triển giáo dục mầm non, phát triển khoa học và công nghệ. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ. Mở rộng quan hệ hợp tác phát triển khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; các hoạt động sáng tạo văn hóa, văn học - nghệ thuật. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, nhất là các di tích lịch sử cách mạng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Cát Bi và chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014). Tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII-năm 2014 và chuẩn bị tốt các điều kiện để thành phố đăng cai tổ chức 2 môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội. Tích cực chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2015. Tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng thành phố năm 2014. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, thể dục thể thao.

g) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân Hiến pháp mới được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua; tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2014, Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt các công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố.

Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, quản lý tài sản công; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao hiệu quả thiết thực các hoạt động đối ngoại, nhất là kinh tế đối ngoại, gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác phát triển với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và trên "hai hành lang, một vành đai" kinh tế Việt Nam - Trung Quốc; phát huy hiệu quả hợp tác với các địa phương kết nghĩa.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả đề án “tập trung xóa các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn thành phố”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để đột xuất, bất ngờ, tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Về danh mục các dự án, công trình trọng điểm năm 2014.

Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị thông qua Danh mục dự án, công trình trọng điểm năm 2014 (có danh mục kèm theo).

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, quán triệt, tổ chức để đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06/12/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17 /2013/NQ-HĐND

ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)

1. Dự án Nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (gồm dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Khu bay - Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi và dự án xây dựng Nhà ga Sân bay Cát Bi)

2. Dự án Cảng cửa ngõ Quốc tế Lạch Huyện.

3. Dự án Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện.

4. Dự án Phát triển hệ thống giao thông đô thị vay vốn Ngân hàng Thế giới.

5. Các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

6. Dự án Bệnh viện đa khoa Hải Phòng (bệnh viện Việt Tiệp cơ sở II tại xã An Đồng, huyện An Dương).

7. Các công trình phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2014.

8. Dự án Đầu tư xây dựng cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vỹ (giai đoạn I).

9. Các dự án xây dựng nông thôn mới tại các xã được lựa chọn cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2014.

10. Các dự án Phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

11. Dự án trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

12. Trụ sở Quận ủy, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể quận Dương Kinh.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014 (23/12/2013 - 16:37)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014(23/12/2013 - 16:28)
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2012(23/12/2013 - 16:23)
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014 (23/12/2013 - 16:20)
Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (23/12/2013 - 16:12)
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến 2025 (23/12/2013 - 16:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020(23/12/2013 - 15:58)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến về danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích các khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án(23/12/2013 - 15:49)
Nghị quyết số 25 /NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014(23/12/2013 - 15:41)
Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm (2014 - 2015)(23/12/2013 - 15:36)
Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/12/2013 - 15:30)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014(23/12/2013 - 15:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025