Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003097
Khách trực tuyến : 100
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
28/07/2014 - 16:29

Nghị quyết số 12 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị Quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TT-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 16/BC-KTVNS ngày 14/7/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau cùng các bảng biểu đính kèm:

1.Tổng thu ngân sách nhà nước (không kể chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương) : 48.947.187.379.493 đồng

Trong đó:

- Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu : 32.876.046.020.250 đồng

- Thu nội địa : 8.540.148.548.076 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương : 15.076.971.478.616 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương : 15.047.774.359.351 đồng

4. Chênh lệch thu, chi các cấp ngân sách : 29.197.119.265 đồng

Bao gồm:

- Ngân sách thành phố : 1.980.322.360 đồng

- Ngân sách các quận, huyện : 16.215.332.083 đồng

- Ngân sách các xã, phường : 11.001.464.822 đồng

2. Phê chuẩn giải pháp cân đối ngân sách năm 2013: Giảm dự toán chi ngân sách địa phương 346.190.000.000 đồng do thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, giãn hoãn một số dự án, nhiệm vụ chi theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 11/01/2013; Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 và sử dụng dự phòng chi ngân sách địa phương bù hụt thu là 125.765 triệu đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố

- Thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2013 theo quy định.

- Chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục xử lý dứt điểm đối với các khoản tạm ứng cho các công trình, dự án chậm hoàn ứng, quyết toán.

- Chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan thực hiện các kiến nghị của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước.

- Chỉ đạo rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng lập dự toán ngân sách hằng năm và kịp thời trình Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh dự toán ngân sách theo đúng quy định của pháp luật ngân sách.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2014./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)