Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994741
Khách trực tuyến : 126
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/12/2014 - 08:09

Nghị quyết số 34 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ những quy định pháp luật mới theo Hiến pháp năm 2013 và sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND thành phố về Chương trình hoạt động của HĐND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa XIV về Chương trình xây dựng nghị quyết hàng năm;

Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 28/11/2014 của Thường trực HĐND thành phố về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2015 và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2015 như sau:

1. Ban hành nghị quyết thường lệ hàng năm theo quy định Luật Tổ chức HĐND và UBND:

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2015.

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2014.

- Ban hành định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên 2016 - 2020.

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2016.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm 2015 - 2020.

- Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2016.

- Quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính của thành phố năm 2016.

- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương 2016 - 2020.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2016 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020.

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

- Danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2016.

- Đặt tên, đổi tên đường phố và các công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2016.

- Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2016.

2. Ban hành các nghị quyết khác theo pháp luật quy định thuộc thẩm quyền HĐND thành phố

2.1. Thông qua một số nội dung quy hoạch:

- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quy hoạch chi tiết phòng chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố.

- Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.

- Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến 2030.

- Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistic thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

- Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2.2. Thông qua một số quy chế:

- Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Hải Phòng.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

2.3. Quyết định một số chế độ định mức chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; các phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, nhất là đối với phí sử dụng bến bãi mặt nước tại các bến thủy.

2.4. Quyết định một số nội dung khác theo thẩm quyền của HĐND thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố, các Ban của HĐND thành phố phối hợp chuẩn bị trình HĐND thành phố quyết định; khi cần thiết báo cáo HĐND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Dương Anh Điền

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập hai phường thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng(22/12/2014 - 09:03)
Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND về việc thông qua danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo (22/12/2014 - 09:00)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015(22/12/2014 - 08:53)
Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố(22/12/2014 - 08:50)
Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015(22/12/2014 - 08:43)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013(22/12/2014 - 08:37)
Nghị quyết số 29 /NQ-HĐND về việc thông qua Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015 - 2019) (22/12/2014 - 08:34)
Nghị quyết số 30 /NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2015(22/12/2014 - 08:31)
Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2015 (22/12/2014 - 08:26)
Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030(22/12/2014 - 08:18)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(22/12/2014 - 08:13)
Nghị quyết số 34 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015(22/12/2014 - 08:09)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025