Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997276
Khách trực tuyến : 45
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/12/2014 - 08:43

Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 84/2014/TT- BTC ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2010/NQ- HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành hệ thống định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên;

Thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 01/12/2014 về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 34/BC-KTVNS ngày 06/12/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân nhân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2015 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 50.480.928 triệu đồng. Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 37.970.000 triệu đồng

- Thu nội địa : 10.305.000 triệu đồng

2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 9.413.099 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản : 1.289.900 triệu đồng.

- Chi thường xuyên : 7.886.169 triệu đồng.

- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính : 1.700 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách các cấp : 235.330 triệu đồng

3. Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước theo quy định: 1.948.065 triệu đồng. Trong đó:

- Thu xổ số kiến thiết : 21.500 triệu đồng

- Thu học phí, viện phí và khác : 1.456.752 triệu đồng

- Thu phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất:
270.000 triệu đồng

Ngân sách thành phố tập trung bố trí nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, tiến hành Đại hội Đảng các cấp để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, đảm bảo tỷ lệ tăng đối với lĩnh vực giáo dục- đào tạo, khoa học công nghệ theo nghị quyết của Quốc hội, chính sách an sinh xã hội; chi đầu tư đảm bảo tập trung, giảm nợ xây dựng cơ bản và ưu tiên các chương trình, đề án, công trình trọng điểm và chi thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển giáo dục mầm non, chế độ, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới; bảo vệ nguồn nước ngọt ...

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện dự toán đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và tập trung chỉ đạo:

1. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu trọng điểm, bám sát tình hình, thường xuyên đánh giá những nhân tố làm tăng, giảm nguồn thu nhằm chủ động phát hiện, thu kịp thời, đúng luật định, tăng cường khai thác các nguồn thu có tiềm năng để bù đắp các khoản thu có khả năng không hoàn thành dự toán; theo dõi sát sao thời hạn nộp của các khoản thu ngân sách được giãn thời gian nộp để đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô, phí sử dụng lề đường; đa dạng hóa các loại phí bến bãi, mặt nước, sớm áp dụng thuế bến tàu thủy.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối ngân sách. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: mua xe công; điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước.

3. Triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của các dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Cân đối vốn ưu tiên cho các dự án hoàn thành, trả nợ các khoản vay đến hạn (vay đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước, tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước) và xử lý giảm nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của từng cấp.

4. Các cấp, ngành, đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về công khai ngân sách theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

5. Tích cực chuẩn bị thực hiện Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước năm 2002), các quy định quản lý, điều hành ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2016-2020.

Điều 3. Uỷ quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và Uỷ ban nhân dân thành phố giữa 2 kỳ họp xem xét, quyết định mức thu phí, lệ phí và các định mức chế độ chi ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Dương Anh Điền
DU TOAN THU NSNN NAM 2015- BAN CHUAN.xls
DU TOAN CHI NSNN NAM 2015-BAN CHUAN (1).xls

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập hai phường thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng(22/12/2014 - 09:03)
Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND về việc thông qua danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo (22/12/2014 - 09:00)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015(22/12/2014 - 08:53)
Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố(22/12/2014 - 08:50)
Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015(22/12/2014 - 08:43)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013(22/12/2014 - 08:37)
Nghị quyết số 29 /NQ-HĐND về việc thông qua Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015 - 2019) (22/12/2014 - 08:34)
Nghị quyết số 30 /NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2015(22/12/2014 - 08:31)
Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2015 (22/12/2014 - 08:26)
Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030(22/12/2014 - 08:18)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(22/12/2014 - 08:13)
Nghị quyết số 34 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015(22/12/2014 - 08:09)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn