Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994636
Khách trực tuyến : 104
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/12/2014 - 08:50

Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND và Đề án số 9604/ĐA-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 07/BC-BPC ngày 05/12/2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng (có 03 phụ lục kèm theo), cụ thể như sau:

1. Chức danh, mức phụ cấp:

a) Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn gồm 17 chức danh. Mức phụ cấp của từng chức danh được quy định tại phụ lục 1.

b) Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 7 chức danh. Mức phụ cấp của từng chức danh được quy định tại phụ lục 2.

c) Quy định các chức danh kiêm nhiệm: Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy (nơi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là chức danh kiêm nhiệm thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chuyên trách được hưởng phụ cấp này); cán bộ quản lý nhà văn hóa xã, phường, thị trấn (ở cấp xã); Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; Thôn đội trưởng, Tổ đội trưởng. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định về việc kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

d) Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn hoặc người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách nếu kiêm nhiệm để giảm được 01 người trong số những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố thì kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, cụ thể:

+ Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm được hưởng 20% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

+ Người hoạt động không chuyên trách khác được hưởng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

2. Số lượng người hoạt động không chuyên trách

a) Ở phường, thị trấn: Được bố trí 12 người/phường, thị trấn.

b) Ở xã:

- 45 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (bố trí 02 Phó trưởng công an và 03 công an viên thường trực ở xã), được bố trí 15 người/xã.

- 98 xã không là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (bố trí 01 Phó trưởng công an và 02 công an viên thường trực ở xã), được bố trí 13 người/xã.

c) Ở thôn, tổ dân phố: Được bố trí 5 người/thôn, tổ dân phố.

3. Chế độ bảo hiểm y tế:

Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức phụ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã

Kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cấp xã, cụ thể:

+ Đối với 12 xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải (xã, thị trấn hải đảo): 11.000.000đ/tổ chức/năm;

+ Đối với 13 xã loại 1: 9.000.000 đồng/tổ chức/năm;

+ Đối với 98 xã loại 2 và 78 phường, thị trấn: 8.000.000 đồng/tổ chức/năm;

+ Đối với 22 xã loại 3: 7.000.000 đồng/tổ chức/năm.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã là nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã. Trước mắt, trong thời kỳ ổn định ngân sách hiện nay do ngân sách thành phố hỗ trợ để thực hiện, được quản lý theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng quy định tại Nghị quyết này, được thực hiện từ ngày 01/01/2015.

2. Nghị quyết này thay thế tất cả các Nghị quyết và điều khoản Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành trước đây quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố (phụ lục 3).

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Dương Anh Điền
Phu luc kem theo Nghi quyet chuan (GĐSNV sửa 10.12).doc

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập hai phường thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng(22/12/2014 - 09:03)
Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND về việc thông qua danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo (22/12/2014 - 09:00)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015(22/12/2014 - 08:53)
Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố(22/12/2014 - 08:50)
Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015(22/12/2014 - 08:43)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013(22/12/2014 - 08:37)
Nghị quyết số 29 /NQ-HĐND về việc thông qua Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015 - 2019) (22/12/2014 - 08:34)
Nghị quyết số 30 /NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2015(22/12/2014 - 08:31)
Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2015 (22/12/2014 - 08:26)
Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030(22/12/2014 - 08:18)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(22/12/2014 - 08:13)
Nghị quyết số 34 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015(22/12/2014 - 08:09)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025