Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2019
 Đại biểu nhân dân với cử tri