Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2020
 Đại biểu nhân dân với cử tri