Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về việc đặt tên một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
NQ-Tenduong.doc
PL-Tenduong.doc