Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của thành phố

Chiều ngày 16/12/2015, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của thành phố. Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Nguyễn Văn Thành chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện các ngành có liên quan của thành phố.

Dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của thành phố là dự án đầu tư công nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công và đáp ứng 1 trong 11 tiêu chí như: có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; có yêu cầu phải di dân và bố trí tái định cư từ 30 hộ trở lên; có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng từ 02 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên; thuộc Danh mục dự án trọng điểm trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố; thuộc lĩnh vực xây dựng mới trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội; thuộc lĩnh vực bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình cần bảo tồn theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; thuộc phạm vi khu vực Dải trung tâm thành phố theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt; do thành phố quản lý có tổng mức đầu tư quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 10 của Luật Đầu tư công; do cấp huyện quản lý có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên; do cấp xã quản lý có tổng mức đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên... Các tiêu chí trên không áp dụng đối với dự án khẩn cấp, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ. Vì vậy, việc ban hành tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của thành phố là rất cần thiết, nhằm xác định rõ dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đúng quy định của pháp luật, phát huy dân chủ, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường hiệu quả quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng cân đối vốn đầu tư công; là căn cứ để các cơ quan liên quan thực hiện công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thành phố.

Ban Kinh tế và Ngân sách cơ bản nhất trí với nội dung trình; đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia của các ngành, nên gộp các tiêu chí để gọn hơn, dễ hiểu, dễ thực hiện; quy định rõ về việc phân cấp cho cấp huyện, cấp xã; sớm hoàn chỉnh văn bản, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.