Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2020

Nghị quyết số 02 /NQ-HĐND về kiểm điểm nhiệm kỳ HĐND thành phố Hải Phòng khóa XIV (2011 - 2016)

02-NQ-HĐND 2016-03-31 (17).pdf