Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 7: quận Kiến An

1

Ông Phạm Văn Khanh

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Phạm Tuyên Dương

Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Lê Trí Vũ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Nguyễn Đức Thọ

Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Chức vụ: Ủy viên