Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 6: quận Hải An

1

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Uỷ viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải An

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Ông Phạm Hồng Minh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Cao Xuân Liên

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Lê Quốc Tiến

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chức vụ: Ủy viên

5

Ông Nguyễn Anh Tuân

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Chức vụ: Ủy viên